จัดทำฐานข้อมูลครัวเรือนของชุมชน AG02(2) บ้านหนองโก หมู่ 12
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์


ข้อมูลจำนวนประชากรประชากรทั้งหมด 338  คน

          ชาย      158     คน

          หญิง      180     คน

          ครัวเรือน   98    หลังคาเรือน

ราษฎรมีอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก และปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นอาชีพเสริมมานาน โดยเฉพาะในกลุ่มสตรีมีการประกอบอาชีพทอผ้าไหมทุกหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ โดยนำออกไปจำหน่ายในต่างจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งเข้าประกวด ในระดับจังหวัดและระดับภาค ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทำให้ผ้าไหมนาโพธิ์เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ในปี พ.ศ.2516 สมาชิกได้เข้าเป็นสมาชิกสวนจิตรดา กรุงเทพฯ ผ้าไหมมัดหมี่จำหน่ายให้กับสวนจิตรดาจนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2532 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ

1.จุดเด่นของหมู่บ้าน

1.1 ทอผ้าชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะทอเป็นผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ เป็นต้น ใช้โครงหูก หรือโครงกี่พื้นบ้านในการทอผ้า ยังคงรักษาวัฒนธรรมพื้นบ้านไว้ได้ดี

1.2 มีแหล่งน้ำชุมชนตรงข้ามชุมชน

1.3 มีกลุ่มทอผ้าไหม ชาวบ้านรับจ้างทอผ้าเป็นอาชีพเสริมจากการทำเกษตร

2.ความต้องการของหมู่บ้าน

2.1 ชาวบ้านต้องการนำเสนอผ้าประจำท้องถิ่น คือ ผ้าไหมมัดหมี่ตีนแดง หรือ ผ้าซิ่นตีนแดง

2.2 ประชาชนต้องการพื้นที่ในการทำเกษตรเป็นจำนวนมาก

2.3 ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการหลักสูตรการตลาดออนไลน์ เพื่อส่งต่ออาชีพการทอผ้าไหมบ้านนาโพธิ์

3.ปัญหาของหมู่บ้าน

3.1 รายได้ครัวเรือนลดลงจากผลกระทบจากโรคโควิด-19

3.2 พื้นที่บ้านหนองโก หมู่ 12 มีพื้นที่ค่อยข้างแคบคับ และมีปัญหาเรื่องพื้นที่ทำกิน

3.3 ฃุมฃนมักมีปัญหาเรื่องน้ำประปา เมื่อเปลี่ยนผู้นำชุมชนน้ำมักจะโดนเรียกคืนจากผู้นำ

4.ข้อเสนอแนะอื่นๆ

4.1 ควรเร่งทำกิจกรรมเพิ่มความรู้ และความต้องการของชุมชน จุดเด่น จุดด้อย เพื่อนำมาจัดเรียงลำดับปัญหา นำไปสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ อาชีพ ให้ตำบลมีรายได้เพิ่มขึ้น

4.2 ควรเร่งทําการตลาดอิเล็กทรอนิกส์สร้างสื่อ แชท สร้างกลุ่ม ส่งข้อความ โพสต์รูปต่างๆ  ผ่านสื่อสังคมออนไลนื

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู