ข้าพเจ้า นางสาวจันทร์จิรา สัตยาคุณ ประเภท ประชาชนทั่วไป ตำบลปราสาท                                                                                                      หลักสูตร:ID08(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ มหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

สืบเนื่องมาจากสป.อว.ได้มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคมได้แก่  ภารกิจที่ 6 U2T โพสต์นี้เพื่อทีมเเพทย์  เเละกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ่านเเอพพริเคชั่น U2T (https://cbd.u2t.ac.th/) ข้าพเจ้าเเละผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้เข้าร่วมสำรวจชุมชนพื้นที่ในชุมชนตำบลปราสาทโดยปฏิบัติตามมาตรการโควิดวิด-19 อย่างเคร่งครั่ด โดยมีหัวข้อการสำรวจดังนี้ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด  แหล่งท่องเที่ยว ที่พักโรงเเรม  ร้านอาหารในท่องถิ่น อาหารที่น่าสนใจในท่องถิ่น เกษตรกรในท่องถิ่น สัตว์ในท่องถิ่น พืชในท่องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น เเละเเหล่งน้ำในท้องถิ่น เป็นต้น

ข้าพเจ้าได้เลือกหัวข้อที่จะที่สำรวจคือ สัตว์ในท้องถิ่น จากการลงพื้นที่สำรวจ พบว่าชุมชนชาวตำบลปราสาท มีการเลี้ยงวัวในส่วนมากจึงเป็นอาชีพที่น่าสนใจอาชีพหนึ่งของชาวบ้านตำบลปราสาท การเลี้ยงวัวให้ประโยชน์ต่อผู้เลี้ยงมากมาย ผู้ที่เลี้ยงประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์สามารถสร้างรายได้เป็นอาชีพได้ผลตอบแทนสูง หากมองในภาพรวมตั้งแต่ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ วัวเป็นสัตย์ที่เลี้ยงง่าย เพราะผ่านการคัดเลือกแบบธรรมชาติในการเลี้ยงแบบไล่ต้อน โดยเกษตรกรและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเลี้ยงโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี การเลี้ยงวัวให้ความรู้ทุกด้านอาทิเช่น การเลือกสายพันธ์ที่ดีแนวโน้มการตลาด  สายพันธ์ที่สามารถทนทุกสภาวะภูมิอากาศเขตร้อนได้การฉีดวัคซีน  การทำปศุสัตว์เเนะนำให้ความรู้ครบวงจร

   

วิดิโอประจำตำบลเดือนสิงหาคม

อื่นๆ

เมนู