ข้าพเจ้า นางสาวกาญจนา  จิตวงค์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลถาวร

           หลักสูตร  :  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ                                                                  (๑ ตำบล ๑      มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจวิถีชุมชน แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนตำบลถาวร รวมทั้งสำรวจข้อมูลเกษตรกร พืชพรรณในท้องถิ่นของตำบลถาวร จะเห็นได้ว่าชาวบ้านไปตำบลถาวรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากการสัมภาษณ์เกษตรกรในชุมชน ช่วงเวลานี้ชาวบ้านได้ทำการปลูกข้าว ได้มีกิจกรรมการถอนกล้าและดำนาตามวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเพราะเล็งเห็นว่าการปลูกข้าวโดยวิถีแบบเดิม จะเป็นการรบกวนหน้าดินน้อย ทำให้ดินมีปริมาณจุลินทรีย์และสิ่งมัชีวิตในดินมาก  ยังเชื่อว่าการดำนาแบบเดิมจะทำให้ได้ผลิตผลที่ปลอดภัย และได้ข้าวปริมาณมากกว่าการหว่านข้าวแบบทั่วไปในปัจจุบัน ซึ่งการหว่านจะทำให้เกิดต้นหญ้าแทรกแซงตามต้นข้าวมากมาย เนื่องจากมีเมล็ดหญ้าจากต่างถิ่นเข้มายังแปลงนา ทำให้เกิดการจัดการหญ้าในแปลงนายากขึ้น ถ้าหากปริมาณน้ำไม่เพียงพอหญ้าจะยิ่งมีปริมาณมาก  ในปัจจุบันจะไม่ค่อยมีการทำนาในรูปแบบของนา เกษตรกรบางรายในพื้นที่ยังอยากอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาวิถีการทำนาแบบดั้งเดิม

พื้นที่ตำบลถาวรแห่งนี้ยังมีเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ไว้อุปโภคและบริโภครวมถึงจำหน่ายด้วยอย่าง เช่น วัว แพะ ไก่ ปลา เป็นต้น


สำหรับความโดดเด่นในตำบลถาวร มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและสามารถพัฒนาให้เกิดการนำเที่ยวในชุมชนอีกมากมาย อย่างเช่น เขาหลุบ ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณของตำบลถาวรที่มีโบราณวัตถุชื่อแผ่นจารึกตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เข้ารูปอย่างนี้ยังเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วจึงมีการตั้งพระประธานเพื่อเป็นที่สักการะแก่ชาวบ้านในชุมชนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ กราบไหว้ ขอพรให้ได้ดั่งใจหวัง แถมยังมีวิวสวยๆให้ชมอีกด้วย ดังแสดงตามภาพ

ต่อมาบ้านนาถาวรซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวนิติบุคคลซึ่งมีนักท่องเที่ยวและให้ความสนใจกันอย่างแพร่หลายเพราะความโดดเด่นของบ้านนาถาวรไม่เหมือนใครมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง มุมถ่ายรูปสวยๆให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูป รวมถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดได้อีกมากมาย
ตำบลถาวรยังมีแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานพื้นที่ป่าแห่งชาติ แต่จะเข้าไปยังพื้นที่ป่าแห่งนี้ต้องมีผู้ผู้เชี่ยวชาญเส้นทางนำทางเข้าไปยังพื้นที่ เช่นน้ำตก ภูเขา ป่าไม้ ในพื้นที่การแห่งนี้ยังมีทรัพยากรที่หลากหลายให้ชาวบ้านได้เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญเพื่อนำมาอุปโภคและบริโภคในครัวเรือนและสร้างรายได้อีกทางนึงให้กับผู้ที่มีอาชีพเก็บของป่าขาย เป็นต้น
ในตำบลถาวรมีแหล่งน้ำที่สำคัญที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน เช่น คลอง 2 และฝ่ายใหม่ แต่ยังพบปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือในฤดูแล้งปริมาณน้ำในคลองจะไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค เรายังต้องส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนเพื่อตอบสนองตอบความต้องการของชาวบ้านอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู