กิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2564 มะพร้าวน้ำหอม พืชเศรษฐกิจในยุคโควิด-19

           ข้าพเจ้า นางสาวศุภรัตน์ พิมซันน์ ได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 รวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2564

      จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อลงใน  application u2t พบว่าชาวบ้านเริ่มหันมาปลูกพืชในเชิงการค้ากันมากขึ้น  ซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็มีพืชที่หลากหลาย เช่น มะพร้าว กล้วย ฟักทอง มันสำปะหลัง อ้อย และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจด้วย เช่น วัว ควาย หมู 

          มะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านปลูกกันเยอะ เพราะปลูกง่ายให้ผลผลิตต่อเนื่องนานหลายปี  ปัจจุบันมะพร้าวน้ำหอมเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงให้กับชาวบ้านที่ปลูกมะพร้าวแน่นอน อีกทั้งยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังน่าสนใจอีกด้วย 

                มะพร้าวน้ำหอมสามารถปลูกได้ทั้งในพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ดอน  โดยปลูกในพื้นที่สวนธรรมดาไม่ได้จัดทำร่องน้ำเหมือนพื้นที่ภาคกลาง สามารถปลูกแซมกับพืชอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในสวนก็ได้  เมื่อผลผลิตได้กำหนดขายจะมีพ่อค้าในท้องถิ่นรับไปขายต่อให้กับร้านขายน้ำปั่นผลไม้  หรือขายเป็นน้ำมะพร้าวใส่แก้วตามตลาดนัด หรือตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป

อื่นๆ

เมนู