ข้าพเจ้านางสาว สุพัตร วันทุมมา ประเภทประชาชน หลักสูตร: AG02-01 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนสิงหาคม กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลบัวทองและอาจารย์ประจำตำบล ได้มีเป้าหมายในการจัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์  ให้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้แก่ชุมชน โดยการจัดกิจกรรม ให้ทุกคน ช่วยออกแบบความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบกล่องผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม ระดมสมองกัน ช่วยกันออกแบบ ให้มีความทันสมัยแปลกใหม่ ดูสะดุดตา  ภายในกิจกรรม ได้พบปะคุยกันเเลกเปลี่ยนความรูู้กัน ในการออกแบบผลิตภัณฑ์  โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกา ที่มาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์

สิ่งที่ได้เรียนรู้

  1. ได้เรียนรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์
  2. การแปรรูปสิ่งของที่มีอยู่
  3. เพิ่มมูลค่าของสินค้า
  4. สร้างอาชีพที่มั่นคง

 

อื่นๆ

เมนู