ข้าพเจ้านางสาวณภัทร สิงหศิริ ประเภทนักศึกษา หลักสูตรคือ MS03 การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ชุมชนในเขตชุมชนบุลำดวนเหนือและบุลำดวนใต้ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เป็นโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระยะที่ 2

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มานั้นจะสามารถนำมาใช้ประกอบกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ขอความกรุณาจากชาวบ้านในชุมชนตอบแบบสอบถามที่เป็นจริง เพื่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการคิดหาแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสม                                        ข้าพเจ้าได้ขออนุญาตเข้าไปสอบถาม ผู้นำชุมชนบุลำดวนเหนือ คือ นายสละ สวัสดิ์สิงห์ ประธานชุมชนบุลำดวนเหนือ และผู้นำชุมชนบุลำดวนใต้ คือนางประเนียร รุ่งโรจน์ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน

– ชุมชนบุลำดวนเหนือในส่วนของข้อมูลชุมชน ได้ทำการสอบถามตามแบบฟอร์มที่ได้รับมาจากส่วนกลาง ส่วนใหญ่ภายในชุมชนชาวบ้านจะประกอบอาชีพค้าขายหรือรับจ้างโดยทั่วไป มีศูนย์บริการสาธารณสุข การใช้น้ำในชุมชนจะมาจากการประปาของส่วนกลาง การกระจายข่าวเสียงตามสายของชุมชนในช่วงวันสำคัญ ๆ มีการจัดกรจกรรมตามประเพณีต่าง ๆ ของชุมชนโดยจัด ณ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนบุลำดวนเหนือ ส่วนในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับด้านคดีความร้ายแรงส่วนมากก็มีการจัดการหรือดำเนินคดีความ ณ สถานีตำรวจ นอกจากนั้นยังมีโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่หน่วยงานราชการจัดการอบรมอาชีพ เช่น การทำขนม

– ชุมชนบุลำดวนใต้ในส่วนของข้อมูลชุมชน ได้ทำการสอบถามตามแบบฟอร์มที่ได้รับมาจากส่วนกลางชุมชนมี การกระจายข่าวเสียงตามสายเป็นของเทศบาล มีการจัดกิจกรรมตามประเพณีต่าง ๆ แล้วแต่ว่าศรัทธาที่ใด ไม่มีวัดในเขตของชุมชน จะเป็นเขตชุมชนอื่น ส่วนในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับด้านคดีความร้ายแรงจะไม่มีส่วนมากจะเป็นความบาดหมางเล็กน้อยที่พูดคุยกันได้ ชุมชนบุลำดวนใต้มีการนำขยะมาจัดการให้เกิดประโยชน์ทำให้เป็นสินค้าที่เกิดมูลค่ามากมายสิ่งเกิดเป็นสินค้าต่าง ๆ ที่รังสรรค์จากขยะนานาชนิดรวมไปถึงการจัดการขยะที่น่าสนใจของชุมชน และอีกข้อมูลที่น่าสนใจก็คือได้ทราบว่าชุมชนมีการก่อกำเนิดหอพักสีเขียวจำนวนกว่า 107 แห่งรวมถึงโรงแรม การจัดการกับขยะกับขยะให้เกิดประโยชน์มากที่สุด จนไปถึงการประกวดรางวัลที่ส่งเสริมเกี่ยวกับขยะมากมายเช่นกัน

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนมากชุมชนในบริเวณเขตตำบลในเมืองจะประกอบอาชีพค้าขายหรือรับจ้างทั่วไป รายได้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนด้านพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกไม่มีบริเวณที่จะทำการเกษตรได้เนื่องจากพื้นที่ที่จำกัด และในเรื่องการจัดการบางส่วนทางชุมชนมีการจัดการเดิมเองอยู่แล้วแต่ก็มีการสนับสนุนบางส่วนจากองค์กรอื่น ๆ อยู่ด้วย เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุที่มีการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ในชุมชนบุลำดวนเหนือ ในส่วนของบุลำดวนใต้มีการจัดการในด้านขยะอย่างมีประสิทธิภาพนั้นคือนำมาสร้างมูลค่า เช่น กระเป๋า ดอกไม้จากพลาสติก

ลิ้งค์วิดีโอ MS03 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู