อาจารย์ประจำตำบลได้นัดประุชุมประจำเดือนกับทีมปฏิบัติงานและได้มอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติทุกคนลงพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือเพื่อเก็บข้อมูล

ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยมีกลุ่มเป้าหมาย 11 กลุ่ม และได้แบ่งห้วข้อกันว่ากลุ่มใหนเลือกเป้าหมายอะไร

ดิฉันนางสาวเกษรัตน์  นามลักษณ์ ผู้ปฏิบัติงาน  ภาคประชาชน

นางสาวอภิษฎาพัศศศ์  กล้วยสุข   ผู้ปฏิบัติงาน    บัณทิต

ได้วิสาหกิจชุมชน เป็นกลุ่มทอผ้าไหม  ตั้งอยู่ที่บ้านประดู่  หมู่ที่ 9 ตำบลเขาดินเหนือ  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมมีจำนวน  25  คน

ราคาผ้าไหมที่มีลาย  2500 บาท  กว้าง  1 เมตร ยาว  2 เมตร

ราคาผ้าไหมที่ไม่มีลาย  1500  บาท  กว้าง  1 เมตร  ยาว 2 เมตร

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู