ข้าพเจ้า นายจักรชัย แซ่เอี้ยว ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์   ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ ทำให้การจัดอบรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด อาจารย์และผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลจึงได้ร่วมจัดประชุมเพื่อวางแผนและชี้แจงการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม  วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. อาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน ได้จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อร่วมปรึกษาและชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม โดยมีกิจกรรมดังนี้

 

 

ซึ่งในการประชาสัมพันธ์ ข้าพเจ้าได้เดินทางไปยังบ้านของผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนตามหมู่ต่าง ๆ โดยมีการประสานงานในเบื้องต้นว่า จะมีการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาชุมชน ซึ่งจะต้องมีตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านในการเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนได้ประชาสัมพันธ์ต่อสมาชิกในหมู่บ้านที่สนใจ ซึ่งการจัดกิจกรรมมีอยู่ 3 กิจกรรม ได้แก่

     1) ในวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2564 กิจกรรมอบรมนักเล่าเรื่องให้กับชุมชน

     2) ในวันที่ 24 ตุลาคม 2564 กิจกรรมอบรมการทำน้ำมันนวดหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้าน

     3) ในวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2564 กิจกรรมหนุนเสริมธนาคารน้ำและความรู้ด้านการปลูกพืชสมุนไพร ณ บ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู