การปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม

สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวเจนจิรา  กะสมรัมย์ (นักศึกษา) ผู้ปฏิบัติงาน MS04 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์  การปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม

 

การปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม คณะทำงานตำบลสวายจีก ลงพื้นที่พัฒนาปรับปรุงห้องประชุมบ้านใหม่ หมู่4 ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชุมชน

คณะทำงานประชุมออนไลน์  การปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม อาจารย์ประจำโครงการมอบหมายหน้าที่ภาระงานประจำเดือนและความรับผิดชอบ แจ้งวันเวลาในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

 

            ลงพื้นที่ปฎิบัติงาน พัฒนาปรับปรุงห้องประชุมบ้านใหม่ หมู่4 ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชุมชน ประชุมและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ปรับปรุงห้องประชุม

 
 

การปรับแต่งภูมิทัศน์ทำความสะอาดปัดกวาด  ทาสี  โดยคณะทำงานร่วมด้วยช่วยกันทำให้ห้องประชุมสะอาด มีระเบียบและเป็นสัดส่วนมากขึ้น  ได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์เครื่องมือในการทาสีจากชุมชน

 

   

 

วีดีโอประจำตัวเดือนตุลาคม

วีดีโอประจำตำบลเดือนตุลาคม

 

 

อื่นๆ

เมนู