ข้าพเจ้า นายพันธ์พิเชษฐ์ แก้วไธสง บัณฑิตจบใหม่ (กพร.)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG 03-1  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

สืบเนื่องจากปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ได้มีโครงการร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย คือโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ซึ่งเป็นโครงการที่มอบให้กับผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกที่พ้นโทษแล้ว ให้ได้รับโอกาสจากสังคมในการกลับตัวเป็นคนดี โดยการได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพที่สุจริต ดังนั้นกรมราชทัณฑ์จึงได้มีโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ผ่านทางกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อดำเนินการขุดปรับพื้นที่โคก หนอง นา ตามโครงการดังกล่าว

โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เป็นโครงการที่กรมราชทัณฑ์มอบให้กับผู้ที่เคยรับโทษจำคุก และได้พ้นโทษออกจากเรือนจำมาแล้ว ผ่านทางกรมการพัฒนาชุมชน โดยพื้นที่อำเภอพุทไธสงนั้นได้มีผู้ที่ได้รับโครงการนี้จำนวน 1 คน  โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสงได้ดำเนินการขุดปรับพื้นที่โคก หนอง นา ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 บริเวณพื้นที่จำนวน 1 ไร่ 2 งาน

จากการดำเนินการติดตามการดำเนินโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ถือว่าเป็นโครงการที่ดี เป็นโครงการที่ส่งเสริมอาชีพและให้โอกาสคืนคนดีสู่สังคม ซึ่งสามารถให้ผู้เข้าร่วมโครงการยึดถือเป็นอาชีพในการดำรงชีวิตได้ มีความมั่นคงทางด้านอาหาร มีความมั่นคงทางด้านอาชีพ และที่สำคัญคือ จะได้ประกอบอาชีพที่สุจริต

อื่นๆ

เมนู