ข้าพเจ้านางสาวปรารถนา ศรีพนม  ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07 สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องต่าง ๆ ก่อนการดำเนินงาน เริ่มต้นด้วยการเช็คจำนวนสมาชิกใหม่ มีจำนวน 12 คน ได้แก่ ประเภทนักศึกษาจำนวน 4 คน ประเภทบัณฑิตจบใหม่จำนวน  5 คน และประเภทประชาชนจำนวน 3 คน โดยสมาชิกใหม่จะต้องปฏิบัติกิจกรรมที่กำหนดให้ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่ การเขียนบทความประจำเดือน การจัดทำรายงานผล และการเข้าอบรม 4 ทักษะ โดยกระบวนการทำงานต่าง ๆ จะมีสมาชิกที่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อนในทีมช่วยอธิบายวิธีการให้ ความใกล้ชิดถือได้ว่าเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นและทำให้สมาชิกใหม่หลายคนรู้สึกประทับใจ มีกำลังใจที่ดีในการที่จะพัฒนาชุมชนอย่างเต็มกำลังร่วมกับสมาชิกในทีม

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมสมาชิกก่อนการลงพื้นที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงข้อปฏิบัติและกิจกรรมการลงพื้นที่ และส่งพิกัดจุดนัดหมายที่ตลาดอินดี้ 200 ปี เชียงนวน ซึ่งเป็นตลาดในโครงการพัฒนาสินค้าเกษตร อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2564  ตลาดอินดี้อยู่ในพื้นที่ บ้านสนวนพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสะอาด

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 เมื่อพร้อมหน้ากันที่จุดนัดหมาย อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้แนะนำคณาจารย์ สมาชิกเก่ารวมถึงชาวบ้านในชุมชนให้สมาชิกใหม่ได้ทำความรู้จัก หลังจากนั้นแบ่งจำนวนคนขึ้นรถเพื่อลงพื้นที่ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ติดตามผลการปลูกพืชสมุนไพรที่สมาชิกในกลุ่มตำบลร่วมกันปลูก ได้ลงมือพรวนดิน ถางหญ้า และรดน้ำสมุนไพร ผลการเจริญเติบโตของสมุนไพรในภาพรวมถือว่าค่อนข้างดี มีการเจริญเติบโตเร็ว แข็งแรง และไม่มีแมลงมารบกวน แต่ยังมีวัชพืชบางชนิดที่แพร่พันธุ์รวดเร็ว ดังนั้นผลการลงพื้นที่ในครั้งนี้จึงบ่งบอกได้ว่า ผู้ดูแลจะต้องร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาการขยายพันธุ์ของวัชพืช เพื่อที่สมุนไพรจะสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ ซึ่งผลการเจริญเติบโตของสมุนไพรนี้จะนำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ต่อไป

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ลงมือจัดเตรียมสถานที่เพื่ออบรมการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ โดยการจัดเตรียมสถานที่ในวันนี้ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันตกแต่งและจัดเรียงเก้าอี้ เพื่อให้พร้อมสำหรับการอบรมในวันที่ 9 ตุลาคม 2564

วันที่ 9 ตุลาคม อบรมการออกแบบโลโก้ผลิดภัณฑ์ ในช่วงเช้าข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในส่วนของการกล่าวรายงานโครงการ ฯ ต่อประธานในพิธี และหลังจากนั้นก็เข้ารับการอบรมเช่นเดียวกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในวันนี้ทั้งเนื้อหาในช่วงเช้าและช่วงอัดแน่นด้วยสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ เรื่องการยกระดับมาตรฐานพืชสมุนไพรในท้องถิ่นฐานภูมิปัญญา บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี อกนิษฐ์เสนีย์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI), กลเม็ดเทคนิคการพัฒนากราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ บรรยายโดย อาจารย์ชินานาง สวัสดิ์รัมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และความรู้เบื้องต้นและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องการแปรรูปสมุนไพร บรรยายโดย นางสาวภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐ์วณิช บริษัท บ้านเธอแอง กรุ๊ปส์ จำกัด

อื่นๆ

เมนู