ชื่อบทความ : ID02 : ขอรับใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน “เสื่อกก” ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่:  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวสุนารี สลาประโคน
ประเภท:  บัณฑิตจบใหม่

ID02 : ขอรับใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน “เสื่อกก” ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)ได้จัดทำโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือระดับพื้นบ้านที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร เพื่อเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อผลิตจำหน่ายสู่ตลาดผู้บริโภค สอดคล้องกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์มีเป้าหมายให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ จึงได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในชุมชนประเภทเสื่อกก ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และทำการยืนคำขอรับใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ในรูปแบบยื่นขอเป็นบุคคลธรรมดา ในนาม นางพราน จาบประโคน

การยืนคำขอรับใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลผู้ข้อรับใบรับรอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ประเภทผลิตภัณฑ์ เสื่อกก
 2. ผู้ข้อรับใบรับรอง นางพราน จาบประโคน
 3. ภูมิลำเนา 39 หมู่ 7 ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31140
 4. ข้อมูลสถานที่ทำผลิตภัณฑ์ 39 หมู่ 7 ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31140
 5. ประวัติความเป็นมา นางพราน จาบประโคน ผู้ข้อรับใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้มีโอกาสเห็นเสื่อกกที่มีลวดลายสวยงามและแปลกใหม่ จึงเกิดจากความสนใจ และศึกษาวิธีการทอเสื่อกกแบบลองผิดลองถูกด้วยตนเอง และในที่สุดก็สามารถทอดแบบของลวดลายที่แปลกใหม่และเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เสื่อกกที่สวยงาม จากนั้นได้มีการแนะนำให้กับคนในชุมชนทีมีความสนใจในการทอเสื่อกกได้เรียนรู้และนำแนวทางการทอเสื่อกกไปปฏิบัติต่อไป
 6. ขั้นตอนการทอเสื่อกก
 • ตัดต้นกกให้ไดตามจำนวนที่ต้องการ
 • นำต้นกกมาฝานตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นนำไปตากแดดให้แห้ง
 • นำกกที่ตากแห้งแล้วมาย้อมสีตามที่ต้องการ
 • ออกแบบลายเสื่อกกที่ต้องการทอ
 • ลงมือทอเสื่อกกตามแบบที่วางไว้ ลายง่ายจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ในส่วนของลายที่มีความยากจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ จึงเสร็จสมบูรณ์

โครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการU2T

การดำเนินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ใช้การบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมาย 11 กลุ่ม ได้แก่

 1. ตำบลเป้าหมาย ได้แก่ ประธานวิสาหกิจชุมชน ผู้นำชุมชน เกษตรกร
 2. ลูกจ้างโครงการ ได้แก่ นักศึกษา บัณฑิต ประชาชน
 3. ครอบครัวลูกจ้าง ได้แก่ ครอบครัวของกลุ่มลูกจ้างโครงการ
 4. ชุมชนภายใน ได้แก่ ชุมชน วัด แหล่งการเกษตร ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน
 5. ชุมชนภายนอก ได้แก่ แหล่งการเกษตร ร้านค้าที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่ชุมชน
 6. อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ ได้แก่ อาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าโครงการ
 7. เจ้าหน้าที่โครงการ (USI) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
 8. ผู้แทนตำบล ได้แก่ เจ้าหน้าที่อบต. ประจำตำบล
 9. หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการเช่นโรงพยาบาล พัฒนาชุมชน รพ.สต.
 10. หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกอบต.
 11. เอกชนในพื้นที่ ได้แก่ บริษัท ห้างร้านหรือกิจการในพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เพื่อต้องการทราบว่ากลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์ หรือการเปลี่ยนแปลงในระดับใดบ้าง และข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลในกลุ่ม ลูกจ้างโครงการ การรวบรวมข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงตามวัตถุประสงค์

โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อื่นๆ

เมนู