ข้าพเจ้านายธนพล กระแสเทศ ประเภท นักศึกษา ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้เริ่มปฏิบัติงานกับทีม u2t ตำบลโคกสะอาด ทุกท่าน โดยในเดือนนี้เป็นการเริ่มต้นการทำงานของข้าพเจ้าเป็นเดือนแรกหลังจากการรายงานตัว ซึ่งในวันที่ 2 ตุลาคมได้มีการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Google meet เพื่อทำความรู้จักกับสมาชิกในทีม u2t ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเบื้องต้นได้มีการประชุมเรื่องการดำเนินงานในช่วงเดือนตุลาคมเพื่อให้ข้าพเจ้าและสมาชิกใหม่ได้เข้าใจถึงหลักการทำงานของตำบลนี้ให้เข้าใจโดยทั่วกัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้มอบหมายงาน ให้ทีม u2t จิตอาสาร่วมพัฒนาตำบลโคกสะอาดลงพื้นที่พัฒนาสวนสมุนไพรเมื่อ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ณ วัดมงคลนิมิต ในเขตพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด ซึ่งนำโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและทีม u2t ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสวนสมุนไพรให้สะอาด พรวนดินและใส่ปุ๋ยคอก ร่วมกันเป็นอย่างดีตลอดจนจบการทำงาน

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่จัดสถานที่เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ปฏิบัติงานในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในวันที่ 8 ข้าพเจ้าและสมาชิกใหม่ได้เข้าร่วมการอบรมทักษะในการปฏิบัติงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1. Financial Literacy 2. English Literacy 3. Digital Literacy และ 4. Social Literacy   ทักษะเหล่านี้จะเป็นส่วนช่วยเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอีกขั้นของผู้ปฏิบัติงาน

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เพื่อเข้าร่วมการฟังบรรยายการอบรมความรู้เบื้องต้นและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องการแปรรูปสมุนไพรและแลกเปลี่ยนความคิดกันเพื่อการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ก็จะเป็นกการพูดถึงผลผลิตที่มีอยู่แล้วในชุมชนตำบลโคกสะอาด หรือมีอยู่มากจนเกินความจำเป็น มาประยุกต์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตนั้นๆ เช่น กล้วย กล้วยเหล่านี้สามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารชนิดต่างๆได้มากมายตัวอย่างเช่น กล้วยตาก กล้วยทอด เป็นต้น ส่วนข้าวในปัจจุบันเราสามารถแปรรูปข้าวไปเป็น ครีม สบู่ หรือจะเป็นแชมพู   หลังจากจบการบรรยายนี้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของผลผลิตต่างๆในชุมชนมากขึ้น

ผู้บรรยายในการอบรมความรู้เบื้องต้นและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องการแปรรูปสมุนไพรนั้นได้ให้สมาชิก u2t ตำบลโคกสะอาด และตัวแทนในแต่ละชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม การออกแบบโลโก้ของสินค้า และออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อให้เกิดความสวยงามเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า สมาชิกทุกคนให้ความสนใจกับกิจกรรมนี้เเละให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู