HS07 อบรมความรู้เบื้องต้นการแปรรูปสมุนไพรในท้องถิ่นและบรรจุภัณฑ์ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านายวีระชัย  แท้ไธสง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน ติดตามการปลูกพืชสมุนไพรและมีการรดน้ำใส่ปุ๋ยให้สมุนไพรภายในวัดและป่าในชุมชน เพื่อให้พืชสมุนไพรเจริญเติบโตและนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อชุมชน   โดยมีการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในทางปฏิบัติจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ให้ประชาชนในชมชนยึดหลักความพอมีพอกิน การรู้จักนำพืชสมุนไพรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาตามแผนดำเนินงานของตำบลโคกสะอาด ภายในเดือนตุลาคมนี้ได้มีการประชุมวางแผนการทำงาน การอบรมความรู้เบื้องต้นและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องการแปรรูปสมุนไพร  การยกระดับมาตรฐานพืชสมุนไพรในท้องถิ่นฐานภูมิปัญญาและกลเม็ดเทคนิคการพัฒนากราฟฟิกบรรจุภัณฑ์ ในวันที่ 9-10 ตุลาคมเพื่อวางแผน กำหนดเป้าหมาย ในการแปรรูปสมุนไพรในชุมชน

จากการจัดอบรมที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมอบรมคือ ตัวแทนชมชนแต่ละหมู่บ้าน และประชาชนที่สนใจการสร้างบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากกล้วย ข้าว และสมุนไพร ซึ้งสามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลาย เช่น 1.กล้วย แบ่งออกเป็นประเภททอด  ประเภทอบ  ประเภทตาก ประเภทผง ประเภททำแห้ง ประเภทกวน และประเภทของเหลว   2.ข้าว  สามารถนำมาแปรรูปได้ หลายประเภท เช่น ประเภทแป้ง ประเภทเครื่องสำอาง และประเภทอาหาร  3.สมุนไพรก็สามารถนำมาแปรรูปได้ ในรูปแบบของเครื่องสำอาง  จากผลิตภัณฑ์ที่ยกตัวอย่างมาเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่หาได้ง่าย 

และเมื่อเราแปรรูปผลิตภัณฑ์แล้วที่ขาดไม่ได้คือ การเลือกบรรจุภัณฑ์ และการสร้าง LOGO (โลโก้) หรือ ตราสินค้า ให้แสดงถึงตัวตนสัญลักษณ์ เพื่อให้เกิดเอกลักลักษณ์ และกระบวนการจดจำของผลิตภัณฑ์ของเรา และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชในชุมชนและเพื่อเป็นการพัฒนาการแปรรูปผลไม้ในชุมชนอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ผู้ดูแล ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ ในโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T และนำแบบสอบถามที่ได้จากการลงพื้นที่มาคีย์ข้อมูลลงในระบบ U2T ตามเว็ปไซต์ที่รัฐได้จัดเตรียมมาให้

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายแนวทางการปฏิบัติงานการเก็บรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลโคกสะอาดลงในระบบ U2T  ตามหัวข้อที่ได้กำหนด ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล ในหมู่ที่ 5  หมู่ที่7 หมู่ที่11 และหมู่ 14 ในการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

 

    

     

   

อื่นๆ

เมนู