ข้าพเจ้านางสาวสุวนันท์ ภูเงิน ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่งกพร. ในกลุ่ม ED01 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีหน้าที่ในการนำเข้าข้อมูลการขับเคลื่อนและผลการก้าวหน้าของโครงการต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินในภารกิจงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์และลงพื้นที่ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

         เปิดโต๊ะ รับบริการ “พักชำระหนี้” ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้แก่สมาชิกที่เป็นลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์

 

          ภารกิจต่อมาได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ตำบล 69 ครัวเรือน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม)

          ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และปิดทองฉัตรจำลองจำนวน 360 ฉัตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

                

          ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ พื้นที่แปลงของนายสมคิด มณีวรรณ บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกำลังดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ตามแบบภูมิสังคม การดำเนินการมีผลความก้าวหน้าประมาณร้อยละ 15

          นายสถาพร ศรีนาม พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ มอบหมายนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มทอผ้าบ้านไผ่น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลลุมปุ๊ก โดยการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อส่งเสริมรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู