ข้าพเจ้านางสาววัชรพร เนาวบุตร ประเภทประชาชน ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามแบบฟอร์มสำหรับประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการในพื้นที่ระดับจังหวัด ด้วยเครื่องมือ SROI ซึ่งแบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ(U2T)

โดยได้เข้าไปสอบถาม รองนายกเทศมนตรีประจำเทศบาลตำบลถาวร คือ นายประสพ พิพวนนอกท่านได้ให้ควาคิดเห็นในหัวข้ว่าอยากให้มีการพัฒนาสัมมาอาชีพและสร้างอาชีพใหม่การยกระดับสินค้า OTOP อาชีพอื่นๆ การส่งเสริมด้านสิ่งแวด การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชนให้เกิดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อก่อให้เกิดพัฒนาต่อยอด ผลการเปลี่ยนแปลงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ U2T มีการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความตระหนักรู้ในทิศทาง การพัฒนายกระดับเศรษฐกิจชุมชน ในการดำเนินงานโครงการ U2T ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีมากขึ้นคนในพื้นที่ได้ให้ความสำคัญ การพัฒนาตนเองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่การมีส่วนร่วมในระดับผู้นำยังน้อย ควรจัดกิจกรรมพบปะมากขึ้น

ต่อมามีการไปสำรวจข้อมูลหัวข้อ หน่วยงานภาครัฐ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถาวรได้สอบถามพนักงานธุรการคือ นายนพธเนศ ธนดลนิธิศักดิ์ โดยให้ความคิดเห็นบทบาทที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ตำบลแบบบรูณาการ U2T มีการพัฒนาส่งเสริม เพิ่มทักษะในการยกระดับประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น

ข้าพเจ้าขอขอบคุณ หน่วยงานต่างที่ได้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลและรายละเอียดที่ครบถ้วนเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู