ในการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล Community Big Data (CBD) โดยมีการเก็บข้อมูลลงใน Application U2T โดยประกอบไปด้วย 9 รายการ มีดังนี้

  1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด
  2. แหล่งท่องเที่ยว
  3. ที่พัก/โรงแรม
  4. ร้านอาหารในท้องถิ่น
  5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
  6. พืชในท้องถิ่น
  7. สัตว์ในท้องถิ่น
  8. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  9. แหล่งน้ำในท้องถิ่น
                 ต่อมา วันที่  6 พฤศจิกายน 25564 ข้าพเจ้าและทีมงานตำบลบ้านปรือ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการทำธนาคารน้ำใต้ดินในบ้านระกาใต้ หมู่ 10 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในการปฎิบัติงานเป็นไปอย่างปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด-19 โดยมีการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา
                 ในส่วนการลงพื้นที่นั้นต้องขอขอบพระคุณท่านผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านทุกหลังคาเรือนที่ได้เสียสละเวลามาให้ข้อมูลให้กับทีมงานของตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการเก็บข้อมูล CBD จนได้ครบจำนวนตามที่ต้องการจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
                                                              

อื่นๆ

เมนู