ดิฉันนางสาวขนิษฐา อะโรคา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ผลการปฎิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
ในวันที่5 พฤศจิกายน 2564 ดิฉันและทีมงานได้นัดประชุมและชี้แจงว่างแผนการทำงานและแบ่งหน้าที่กันลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวใน ตำบลเขาดินเหนืออำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันได้รับผิดชอบให้สำรวจในหมู่ที่ 1,2,11 จากการสำรวจพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำสวนทำไร่ทำนา และเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนมาก และสำรวจพบสถานที่ท่องเที่ยวอีก1แหล่งคือ สมัชญาโฮมสเตย์ เป็นที่พักอาศัย ให้สำหรับคนที่มาจากต่างจังหวัดหรือต่างถิ่นได้พักอาศัย และยังมีการเลี้ยงสัตว์ อย่างเช่น แพะ ไก่ เป็ด หมู ปลา กบ และปลูกข้าว ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ต่อจากนั้นได้เก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติมจากเดือนที่แล้วในหัวข้อดังนี้ 1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด2.แหล่งท่องเที่ยว3.ที่พักโรงแรม 4.ร้านอาหารในท้องถิ่น5.อาหารที่หน้าสนใจประจำถิ่น6.เกษตรกรในท้องถิ่น7.พืชในท้องถิ่น8.สัตว์ในท้องถิ่น9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น จากการสำรวจชาวบ้านให้ความรวมมือตอบคำถามเป็นอย่างดี จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มากรอกลงแบบฟอร์ม

 

อื่นๆ

เมนู