1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED03- การสร้างและพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลถาวร และการใช้สื่อออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตำบลถาวร

ED03- การสร้างและพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลถาวร และการใช้สื่อออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตำบลถาวร

ข้าพเจ้า นางสาวกาญจนา  จิตวงค์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลถาวร

           หลักสูตร  :  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ                                                                  (๑ ตำบล ๑      มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาการนำเที่ยว ร่วมกันสร้างแผนพัฒนาการนำเที่ยวร่วมกับชาวบ้านนักปราชญ์ในชุมชน  โดยประชุมหารือเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบลถาวร  จนสามารถแบ่งประเภทการท่องเที่ยวตามแหล่งวัฒนธรรมต้นกำเนิด  คือ  1. กลุ่มอาชีพ  ได้แก่  กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมพื้นบ้าน  กลุ่มแปรรูปผ้าผืน  กลุ่มจักสาน  กลุ่มทอเสื่อกก  กลุ่มโคขุน  กลุ่มทำตุง  กลุ่มทำเครื่องดนตรีไทย  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงเเละ  เลี้ยงม้า  และกลุ่มเกษตรกรปลูกผัก

2.ดนตรี/วรรณกรรม ได้แก่  ชมรมดนตรีไทย  คณะกลองยาว  โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง  ครูเพลง/ศิลปิน  จ่าหลอย และติงลี่   ครูดนตรี ครูบุญจันทร์ รถแห่  คณะสรภัญญะ  และการร่ายรำ

3. อาหารและขนม  ได้แก่  หมาน้อยลอยแก้ว  กระยาสารท  ข้าวน้ำหมาก  ดักแด้   แกงโจด/อ่อมโจด   ข้าวเม่า  ข้าวจี่   หลามเอี่ยน  คั่วหนูนา  แกงผักไข่ผำ  แกงเห็ดป่า  แกงผักหวาน  ไข่มดแดง  อ๋อมปูนา  แกงหน่อไม้ อื่นๆอีกมากมาย

4.ประเพณี/ความเชื่อ/พื้นที่สิ่งสิทธิ์ ได้แก่  ประเพณีบุญบั้งไฟ  บุญข้าวเม่า  บุญข้าวจี่   บุญข้าวประดับดิน  บุญผะเหวด/เทศน์มหาชาติ  บุญเข้าพรรษา/ออกพรรษา  ประเพณีแห่ต้นผึ้ง  บุญกระฐิน  ประเพณีลอยกระทง

5.แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  ได้แก่  อ่างเก็บน้ำคลอง 2  น้ำตกเขาอ่าง   ป่าเขาหลุบ  ป่าเขาอังคาร  อ่างเก็บน้ำเขาหลุบ  บ่อหินซ้อน

ในเดือนพฤศจิกายน ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้ลงพื้นที่อบรมพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยว ณศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนถาวร  และได้เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบลถาวร  โดยรายละเอียดการเก็บข้อมูล  คือ  ชื่อแหล่งท่องเที่ยว  เส้นทาง  พิกัดทางภูมิศาสตร์  ผู้ให้ข้อมูล  เก็บภาพถ่าย  และประวัติ/ความเป็นมาของแหล่งวัฒนธรรมนั้น  และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล สร้างเป็นแอปพลิเคชันเส้นทางการท่องเที่ยวในตำบลถาวร

ในเดือนพฤจิกายน ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล  CBD ลงแอปพลิเคชัน U2T นำข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ พบว่า

1.กิจกรรมการท่องเที่ยวในตำบลจะต้องมีการบูรณะสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม  ศึกษาประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนั้นเป็นอย่างดี

2.ผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนใหญ่จะกระจายทั่วๆไปในตำบล  ยังไม่มีการร่วมกลุ่มการจำหน่ายสินค้าในชุมชนชัดเจน จำเป็นต้องให้ทุกกลุ่มเข้าร่วมประสานงานกันอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนา  นำเสนสินค้าให้สามารถจัดการได้ดีขึ้น

3.กิจกรรมการท่องเที่ยวมีการสาธิตวิธีการผลิต  เช่น  สาธิตการย้อมผ้า  การทอผ้าด้วยมือ  การสาวไหม   และสาธิตการประกอบอาหารพื้นบ้าน  รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้า  OTOP งานจักสาน  งานฝีมือ  มาเป็นของฝากได้อีกด้วย

4. อยู่ในขั้นตอนการวางแผนดำเนินงาน การวร้างศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลถาวร ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

5.พัฒนาคนในพื้นที่โดยการอบรม พัฒาทักษะด้านต่างๆ  ให้มีความพร้อม สามารรงรับนักท่องเที่ยวในชุมชนได้เป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู