1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 แนวทางการส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุในการดูแลด้านพัฒนาการเด็ก ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 แนวทางการส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุในการดูแลด้านพัฒนาการเด็ก ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวอรวี  ศรีสังข์ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์มแนวทางการสำรวจข้อมูลเพื่อการดำเนินกิจกรรม หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง”ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงที่ปฏิบัติติงานประจำเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลพัฒนาการเด็กที่กำลังเติบโตให้มีพัฒนาการที่ดีและเหมาะสมตามช่วงวัย ในการจัดกิจกรรมนี้ทางทีมงานได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุและเด็กมาให้คำแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่กำลังเติบโตให้มีพัฒนาการที่ดีและเหมาะสมตามช่วงวัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุในการดูแลด้านพัฒนาการเด็ก นอกจากนี้ทางทีมงานได้มีการสนับสนุนอุปกรณ์  สื่อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น สมุดวาดภาพระบายสี ลูกบอล  ตัวต่อจิกซอร์  เป็นต้น  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำไปใช้ในการกระตุ้นและพัฒนาการเด็กได้ตามวัย  เพราะการมีพัฒนาการที่ดีของเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะบ่งชี้ว่าเด็กจะเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพที่ดีได้

และจากการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้เห็นได้ว่าได้รับความร่วมมือของคนในชุมชนทั้งผู้สูงอายุ และเด็ก ณ ตำบลวังเหนือเป็นอย่างดี และผู้ปฏิบัติงานจะได้นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการอบรมไปปรับในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อๆไป

 

อื่นๆ

เมนู