ข้าพเจ้านางสาวปิยะดา ได้ทุกทาง  ประเภทบัณฑิตกรรบใหม่ ผู้รับผิดชอบตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

                                    

                           เมื่อวันที่ 14 พฤศกายน 2564  พวกเราชาวU2Tและคณะอาจารย์ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนภายใต้ฐานภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชุมชน ได้แก่ ด้านรูปแบบ ด้านบรรจุภัณฑ์ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านภูมิปัญญา เพื่อ การเพิ่มมูลค่าและการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด ซึ่งในบริบทของตำบลโนนเจริญ ทางชุมชนได้ทำการเกษตรเป็นหลัก คือ ข้าว จึงทำให้ทางทีมงานนำข้าว ซึ่งเป็นสินค้า และอาชีพหลักของชุมชนมาสร้างจุดขายเพื่อจะได้ สร้างรายได้และผลประโยชน์ ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้นหาแนวทางวางแผนอบรมพัฒนาศักยาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของประชาชนตำบลโนนเจริญ จึงได้วางแผนแบ่งกลุ่มการปฏิบัติงานของกลุ่มนักศึกษาที่รับผิดชอบ มีฝ่ายออกแบบ ฝ่ายการตลาดการขาย ฝ่ายบรรจุภัณฑ์ และพวกเราได้ร่วมกันคิดเกี่ยวกับชื่อผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิว่า ข้าวสไลด์ และยังมีข้าวดอกมะขามเป็นข้าวรักสุขภาพเพื่อที่จะจัดจำหน่วยพร้อมข้าวหอมมะลิอีกด้วย เป็นการช่วยชาวบ้านในการสร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ให้กับชาวบ้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

                                                                ภาพประกอบ

                         

                                                      

                          ซึ่งพวกเรา U2T ตำบลโนนเจริญ  อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ทำ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อเล่า Story ของข้าว เนื่อจากข้าวเป็นผลิผลส่วนใหญ่ในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนารูปแบบและคุณภาพของบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว ดังนั้นเพื่อให้สินค้าข้าวรวมไปถึงเศรษฐกิจในชุมชนตำบลโนนเจริญ ได้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น ทางทีมงานจึงได้ดำเนินการจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นการจุดประกายให้กับชาวบ้านในตำบลโนนเจริญได้เป็นแนวทางในการนำรูปแบบไป ใช้พัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้เพื่อให้สินค้าเป็นที่สนใจของตลาด เพื่อจะได้เพิ่มรายได้ให้สูงขึ้นกับครอบครัวและชุมชน 

                      วิดีโอในการปฏิบัติาน

 

 

อื่นๆ

เมนู