AG02-2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ – กลุ่ม กพร. ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2564 ของนางสาวรวิพร นครไธสง กพร. ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ ได้ปฏิบัติงานดังนี้ ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์

  • การลงพื้นที่ ปฏิบัติงานต่างๆ ดังนี้ 1.กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ณ ที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ 2.อบรมการทำลูกประคบสมุนไพร ณ โอฬาร นวดไทย 3.อบรมทำยาดมสมุนไพร อ.นางรอง 4.อบรมการทำปุ๋ยหมัก จากหน่อกล้วย บ้านจอก ตำบลนาโพธิ์

   

  • การประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น อัพโหลดวิดิโอประชาสัมพันธ์โครงการโคก หนอง นา โมเดล การเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทาง facebook , line และ Youtube 
  • การรายงานประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ของกรมการพัฒนาชุมชน
  • การจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลต่างๆ การจัดเก็บข้อมูล กพสม. กพสต. การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้า OTOP
  • ปฏิบัติงานสนับสนุนการทำเอกสารในโครงการต่างๆ เอกสาร จปฐ. เอกสาร OTOP
  • การปฏิบัติงานสนับสนุนด้านต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

อื่นๆ

เมนู