ข้าพเจ้า นางสาวสุดารัตน์ รักท้วม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดรีรัมย์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานของชาวชุมชนตำบลวังเหนือ พบว่าส่วนใหญ่ชาวชุมชนตำบลวังเหนือประกอบอาชีพเกษตรกร ในการทำการเกษตร พบว่าชาวชุมชนตำบลวังเหนือใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเป็นส่วนใหญ่ ทางทีมงานและอาจารย์ผู้ดูแล จึงอยากส่งเสริมชาวชุมชนตำบลวังเหนือให้ใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์  เนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีส่งผลเสียต่อร่างกาย ดังนั้นทางทีมงานและอาจารย์ จึงได้จัดโครงการการทำปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์  เพื่อส่งเสริมให้ชาวชุมชนตำบลวังเหนือหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ในการทำการเกษตร เพื่อเป็นการลดทั้งค่าใช้จ่ายและผลเสียที่เกิดจากการใช้สารเคมี โดยได้เชิญท่านวิทยากรที่มีความรู้ด้านการทำปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์มาให้ความรู้แก่ชาวชุมชนตำบลวังเหนือ ท่านวิทยากรได้สาธิตการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง จุลินทรีย์หน่อกล้วย ปุ๋ยจากเศษใบไม้มูลสัตว์ แล้วยังให้คำปรึกษาแก่ชาวบ้านที่มีข้อสงสัยในการทำการเกษตรแบบชีวภาพ โดยชาวบ้านซักถามให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

อื่นๆ

เมนู