1. หน้าแรก
  2. ไม่มีหมวดหมู่
  3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1

ข้าพเจ้า นางสาวสุธิตา สุพันธ์ ประเภทนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์

หลักสูตร : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง ได้ลงพื้นที่ ศาลาประชาคมบ้านหนองกง หมู่1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมอบรมการแปรรูปปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด โดยวิทยากร นายประทวน ดำเสนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกง

สูตรปุ๋ย ว ว. 6-3-3 (เร่งต้น)

1.แม่ปุ๋ย 46-0-0  จำนวน  11 กิโลกรัม

2.แม่ปุ๋ย 18-46-0  จำนวน  7  กิโลกรัม

3.แม่ปุ๋ย 0-0-60 จำนวน 5 กิโลกรัม

4.ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 77 กิโลกรัม

รวม 100 กิโลกรัม

สูตรปุ๋ยข้าว 3-6-6 (เร่งดอกผล)

  1. แม่ปุ๋ย 46-0-0 จำนวน 2 กิโลกรัม
  2. แม่ปุ๋ย 18-46-0 จำนวน 13 กิโลกรัม
  3. แม่ปุ๋ย 0-0-60 จำนวน 10 กิโลกรัม
  4. ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 75 กิโลกรัม

รวม 100 กิโลกรัม

 ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน  มีธาตุอาหารเสริมอยู่มากมายกว่าปุ๋ยเคมี   

วิธีการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด บดส่วนผสมต่างๆให้ละเอียด ให้เข้ากันจากนั้นนำมาผสมกันตามสูตรข้างต้นและทำการอัดเม็ด แล้วนำมาตากแดดประมาณ 4-5 ชั่วโมงหรือจนกว่าปุ๋ยจะแห้งและทำการบรรจุอัดลงกระสอบ     

 ช่วยในการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ในดินทำให้ธาตุอาหารถูกพืชนำไปใช้ได้รวดเร็วขึ้น ช่วยต้านการแพร่ของจุลินทรีย์ก่อโรคพืชชนิดต่างๆในดิน ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน ทำให้ดินมีความร่วนซุย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงแร่ธาตุของพืช

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง เข้าร่วมประชุมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อรับมอบการทำงานประจำเดือนพฤศจิกายน ได้รับมอบหมาย เก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติม ทีมนักศึกษารับผิดชอบ อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่นและเกษตรกรในท้องถิ่น หมู่ 1 บ้านหนองยายพิมพ์ และจัดทำ CIO แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ทีมนักศึกษาจัดทำ นำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น จัดให้มีแลนด์มาร์กแห่งใหม่ให้เป็นจุดเด่น เช่น จุดชมวิว จุดถ่ายรูป

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมนักศึกษา ลงพื้นที่บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ 1 เพื่อสอบถามข้อมูลเกษตรกรเพิ่มเติมจากประชาชนและได้กรอกข้อมูลเกษตรกรเพิ่มเติมลงในระบบ

อื่นๆ

เมนู