ข้อมูลของพื้นที่ตำบล

ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เส้นทางติดกับถนนเส้นหลักหมายเลข 24 ในตำบลมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านชุมแสง , หมู่2 บ้านศรีสุข , หมู่3 บ้านโคกเห็ด , หมู่4 บ้านบาตร , หมู่5 บ้านชัยพัฒนา , หมู่6 บ้านโคกกระชาย , หมู่7 บ้านเกษตรสมบูรณ์ , หมู่8 บ้านหนองสะเดา , หมู่9 บ้านบาตร , หมู่10 บ้านหนองปรง , หมู่11 บ้านหนองบอน มีประชากรทั้งสิ้น 11,442 คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 2,003 ครัวเรือน มีโรงเรียนทั้งหมด 5 แห่ง มีวัด 9 แห่ง และประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและเลี้ยงสัตว์

ความต้องการของคนในชุมชน

1) อยากมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

2) สถานที่ แหล่งขายสินค้าชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีพื้นที่ในการวางสินค้าขายได้

3) พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจ และค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม

การพัฒนาพื้นที่

โจทย์พื้นที่ 

ในตำบลเป็นพื้นที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและปลูกต้นไม้ เพื่อนำไปเผาถ่านใช้ในครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริมที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

กิจกรรมที่ดำเนินการ

1.) วางแผนการพัฒนาอาชีพ

2.) อบรมการสร้างเตาถ่านไร้ควัน เพื่อให้ชาวบ้านได้มีรายได้จากการเผาถ่าน สอนการเผา และการทำถ่านอัดแท่ง

3.) ออกแบบโลโก้ และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุถ่าน น้ำส้มควันไม้ น้ำด่าง และตัวดูดความชื้น

4.) อบรมด้านการเงิน

5.) อบรมเกี่ยวกับการทำตลาดในรูปแบบออนไลน์ การสร้างเพจเฟสบุ๊ค

กลไกลในการดำเนินงาน

มีการให้ความรู้เรื่องการทำเตาเผาถ่านไร้ควัน ในหลายรูปแบบทั้งการเผาแบบเอาน้ำส้มควันไม้ และการเผาแบบไม่เอาน้ำส้มควันไม้ และมีการออกแบบโลโก้เพื่อเป็นตัวอย่างให้ชุมชน เพื่อนำไปพัฒนาในการใส่บรรจุภัณฑ์สินค้า รวมถึงการเลือกใช้ให้เหมาะสม ซึ่งชาวบ้านให้ความร่วมมือและพร้อมที่จะพัฒนาในด้านอื่นๆต่อไป

ข้อเสนอแนะหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

จากการทำโครงการ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ในการเผาถ่านและการนำไปแปรรูปในการสร้างรายได้ และยังสามารถนำของเหลือใช้จากธรมชาติมาเพิ่มมูลค่าเป็นรายได้เสริมให้กับชาวบ้าน ทางเราจึงต้องการที่จะต่อยอดสิ่งของจากธรรมชาติให้แก่ชาวบ้านเพื่อที่จะได้มีรายได้เพิ่มจากสินค้าเดิม

 

อื่นๆ

เมนู