1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 การให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแก่ผู้ร่วมโครงการ ตำบล วังเหนือ อำเภอ บ้านด่าน จังหวัด บุรีรัมย์

NS03 การให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแก่ผู้ร่วมโครงการ ตำบล วังเหนือ อำเภอ บ้านด่าน จังหวัด บุรีรัมย์

NS03 การให้ความรู้การในการประเมินสัญญาณชีพแก่ผู้ร่วมโครงการ “มัคคุเทศก์น้อย” ตำบล วังเหนือ อำเภอ บ้านด่าน จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายชยพัทธ์  เทวรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร “ร่วมวิเคราะห์ชุมชนเพื่อพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในช่วงเดือนพลศจิกายน – ธันวาคม ข้าพเจ้าได้มีส่วนร้านในการจัดการพัฒนาทักษะและมอบความรู้แก่นักเรียนผู้ร่วมโครงการ ” มัคคุเทศก์น้อย” โดยได้สอนการประเมินสัญญาณชีพเบื้องต้น โดยเริ่มจากการประเมินลักษณะการหายใจโดยให้ผู้ร่วมโครงการสังเกตการหายใจของผู้ร่วมโครการท่านอื่น และนับอัตราการหายใจ เพื่อให้สามารถรับรู้ภาวะผิดปกติของการหายใจ และประเมินการเต้นของชีพจรโดยบอกตำแหน่งของการคลำชีพจร เช่น ตำแหน่งข้อพับต่างๆ และบริเวณเส้นเลือดที่คอ และให้นับอัตราการเต้นของชีพจร โดยให้อยู่ในช่วง 60 – 100 ครั้ง/ นาที

อื่นๆ

เมนู