1. หน้าแรก
 2. ไม่มีหมวดหมู่
 3. วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวใน ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวใน ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

หมู่ ที่ 1 บ้านหลัก ตำบลเขาดินเหนือ

ด้านวัฒนธรรม

                ทั้งหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธ ภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสานกันคือภาษาพื้นบ้าน  “ภาษาอีสาน” สำหรับโบราณสถานอยู่ห่างจากหมู่บ้าน 2 กิโลเมตร คือ ประสาทวัดบ้านโคกปราสาทซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านปราสาท  ตำบลหนองบอน  อำเภอประโคนชัย  ซึ่งห่างจาหมู่บ้านไปทางทิศใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร.ซึ่งแต่ก่อนเป็นโบราณสถานที่งดงามมากมีคนเข้าไปชมอยู่ไม่ขาด แต่ทุกวันนี้ปราสาทได้ถูกทำลายลงเนื่องจากการหาของเก่า  ในหมู่บ้านมีกี่ละเล่นที่สืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานจากคนที่มีประสบการณ์ได้ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังคือการเล่นตรด  ซึ่งเป็นการละเล่นที่สืบทอดต่อๆกันมาเป็นเวลาช้านานและได้เล่นเป็นประเพณีของหมู่บ้านเนื่องจากความเชื่อที่ว่าการละเล่นแบบนี้จะทำให้หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขและเป็นการขอฟ้าขอฝนให้ตกถูกต้องตามฤดูกาล

                การละเล่นที่สำคัญและเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สำคัญคือการเล่นลิเก เป็นการเล่นที่ผู้มีประสบการณ์จากการเล่นได้ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังที่มีความสามารถและมีความสนใจในการเล่นเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านได้อีกทางหนึ่ง

                วัฒนธรรมด้านการอุปโภคบริโภคอาหาร  คนในหมู่บ้านจะมีวัฒนธรรมการกินแบบเรียบง่าย คือรับประทานข้าวจ้าวและกับข้าวที่ปรุงขึ้นเองเนื่องจากการหาได้ของชาวบ้านเอง

                สำหรับวัฒนธรรมด้านงานบุญประเพณีที่สำคัญภายในหมู่บ้านคือ  งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ทอดผ้าป่า,ประเพณีบุญสงกรานต์ ,งานบุญเข้าพรรษา ,ออกพรรษา ,งานทอดกฐิน และงานบุญประเพณีอื่นๆ ตามความเชื่อของชาวพุทธ กล่าวโดยรวมแล้วชาวบ้านได้ดำเนินชีวิตตามแบบวัฒนธรรมที่เคยเป็นมาในอดีตและบางอย่างก็มีการปรับปรุงบ้างเพื่อให้เหมาะกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม

สถานที่ท่องเที่ยว

หนองบราย 

สมัชญาโฮมเสตย์

วัดบ้านหลัก – ฉันเพล

หมู่ที่ 2 บ้านฉันเพล ตำบลเขาดินเหนือ

 ด้านวัฒนธรรม

ทั้งหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธ ภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสานกันคือภาษาพื้นบ้าน “ภาษาเขมน” มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพร การจักสาน และประเพณีที่สำคัญภายในหมู่บ้าน คือ การเรือมตรด  วันสาร์ทเขมรโดยมีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ  ทำบุญหมู่บ้านทอดผ้าป่า แระเพณีบุญสงกรานต์ ,ประเพณีบุญเดือนสิบ ,งานบุญเข้าพรรษา ออกพรรษา ,งานทอดกฐินและงานบุญประเพณีอื่นๆ ตามความเชื่อของชาวพุทธ กล่าวโดยรวมแล้วชาวบ้านได้ดำเนินชีวิตตามแบบวัฒนธรรมที่เคยเป็นมาในอดีตและบางอย่างก็มีการปรับปรุงบ้างเพื่อให้เหมาะกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปตามสมัยนิยม

หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ ตำบลเขาดินเหนือ

วัฒนธรรมประเพณีที่เด่นๆ ของหมู่บ้านเขาดินเหนือ

                วัฒนธรรมที่โดดเด่นของหมู่บ้านเขาดินเหนือในรอบปี ประชาชนในหมู่บ้านเขาดินเหนือ นับถือศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ จึงได้มีการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลานสืบไป ดังนี้

 1. เดือนมกราคม ทำบุญประเพณีพิธีตักบาตรในวันขึ้นไปใหม่
 2. เดือนกุมภาพันธ์ ทำบุญประเพณีเทศน์มหาชาติ วันมาฆบูชา
 3. เดือนเมษายน ทำบุญประเพณีพิธีรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์
 4. เดือนพฤษภาคม ทำบุญประเพณีบวชนาค
 5. เดือนมิถุนายน ทำบุญบ้าน,แต่งงาน
 6. เดือนกรกฎาคม ทำบุญประเพณีวันเข้าพรรษา-วันอาสาฬหบูชา
 7. เดือนสิงหาคม ทำบุญตักบาตรถือศีล ทุกวันขึ้น 15 ค้ำ
 8. เดือนกันยายน วันโดนตา,บุญเทกระจาด
 9. เดือนตุลาคม ทำบุญประเพณีวันออกพรรษา ทอดผ้าป่า,กีฬาสีเยาวชน
 10. เดือนพฤศจิกายน ทำบุญประเพณีวันทอดกระทง
 11. เดือนธันวาคม ทำบุญวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

จากงานบุญประเพณีดังกล่าว ถือเป็นประเพณีประจำปี เยาวชนคนรุ่นหลังควรร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่า มิให้สูญหาย เนื่องจากเป็นการแสดงถึงความสามัคคี ของประชาชนในชุมชนหมู่บ้านสืบต่อไปชั่วลูกหลาน

สถานที่ท่องเที่ยว

วัดสระแก้ว

 หมู่ที่ 4 บ้านศรีสุขน้อย  

– 

หมู่ที่ 5 บ้านศรีสุข ตำบลเขาดินเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยว

ปราสาทละลมทม

หมู่ที่ 6 บ้านตรุง

ด้านวัฒนธรรม

                ชาวบ้านตรุงมีความรักสามัคคีกันมากที่จะสืบสานวัฒนธรรมเก่าแก่ต่อมาเรื่อยๆ เป็นประจำ เช่น วันขึ้นปีใหม่ เทศมหาชาติ ทำบุญประจำปี ขึ้นปีใหม่ การกดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ในวันสงกรานต์ การจัดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ผ้าป่าสามัคคี เป็นต้น จะเห็นว่า เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีประชากรจำนวนไม่มากนักแต่มรโรงเรียน มีทั้งวัดอยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านทุกๆ คนเป็นอย่างดี

หมู่ที่7 บ้านหว้า

ด้านวัฒนธรรม

ทางด้านวัฒนธรรมหมู่บ้านหว้า  หมู่ที่ 7 ประชากรในหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธ หมู่บ้านมีวัด 1 แห่ง มีพระประจำวัด จำนวน 4 รูป สามเณร 3 รูป ภาษาที่ใช้สื่อสารในหมู่บ้านใช้ภาษาพื้นบ้าน คือไทย-เขมร สำหรับด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน  มีผู้รู้ชำนาญด้านการเกษตร 5 คน ด้านแพทย์แผนไทย คือ หมอยาหม้อ 2 คน ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม จำนวน 2 คน ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน 2 คน ด้านภาษาและวรรณกรรม 1 คน ด้านปรัชญา ศาสนาการกู้เงินจากนายทุนนอกระบบ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กองทุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน และในปัจจุบันได้กู้เงินจากกองทุน 1 ล้านบาท และในรอบหนึ่งปีจะมีการทำบุญงานประเพณีหรือกิจกรรมสำคัญ  ดังนี้

เดือนมกราคม                      เทศมหาชาติ,สะเดาะเคราะห์หมู่

เดือนกุมภาพันธ์                  งานปริวาสกรรม

เดือนเมษายน                       วันสงกรานต์ สรงน้ำพระ

เดือนพฤษภาคม                  ทำบุญหมู่บ้าน

เดือนกรกฎาคม                    วันเขาพรรษา

เดือนสิงหาคม                      วันแม่

เดือนตุลาคม                         วันออกพรรษา  ทอดกฐิน

เดือนพฤศจิกายน ลอยกระทง

เดือนธันวาคม                      วันพ่อ

หมู่ที่ 8 บ้านโคกสว่าง

หมู่ที่ 9 บ้านประดู่  ตำบลเขาดินเหนือ

ด้านวัฒนธรรม

                ทางด้านวัฒนธรรมหมู่บ้านประดู่ หมู่ที่ 9 ประชากรในหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธภาษาที่ใช้สื่อสารในหมู่บ้านใช้ภาษาพื้นบ้าน คือ ภาษาเขมร 70% ภาษาไทยอิสาน 30% สำหรับด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม คือมีช่างจักสาน เช่น ทอเสื่อ สานกระด้ง สานกระติบข้าว สานแห เป็นต้น ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ด้านการแพทย์แผนไทย คือหมอนแผนโบราณ หมอจับเส้นเอ็นด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี คือ หมอทำขวัญในงานพิธีมงคลต่าง ๆ เป็นผู้นำคำสอนของศาสนามาประยุกต์ใช้ ด้านองค์กรชุมชน มีจำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรกรทำนา กลุ่มกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี ในหมู่บ้านชาวบ้านมีการกู้เงินจากนายทุนนอกระบบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กองทุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้าน และในปัจจุบันได้กู้เงินจากกองทุน 1 ล้านบาท และในรอบหนึ่งปีจะมีการทำบุญ งานประเพณี หรือกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

                เดือน มกราคม                     ทำบุญประเพณี ตักบาตรเทโว

                เดือน กุมภาพันธ์                 ทำบุญประเพณี ทำบุญข้าวจี่

                เดือน มีนาคม                       ทำบุญประเพณี ทำบุญพระเวส

                เดือนเมษายน                       ทำบุญประเพณี วันสงกรานต์,สรงน้ำพระ

                เดือน มิถุนายน                    ทำบุญประเพณี ทำบุญเบิกบ้าน

                เดือนกรกฎาคม                    ทำบุญประเพณี วันเข้าพรรษา

                เดือนสิงหาคม                      ทำบุญประเพณี วันแม่

                เดือน ตุลาคม                       ทำบุญประเพณี วันออกพรรษา,ทอดกฐิน

                เดือน พฤศจิกายน               ทำบุญประเพณี ลอยกระทง

                เดือนธันวาคม                      ทำบุญประเพณี ทอดผ้าป่า,ทำขวัญข้าว

สถานที่ท่องเที่ยว

กลุ่มทอผ้าไหม

กลุ่มสานตระกร้า และโฮมสเตย์

อื่นๆ

เมนู