ข้าพเจ้านางสาวภัทราภรณ์  ดำศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานเดือนธันวาคม ข้าพเจ้าและทีมงานU2T รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ตำบลถาวรผู้ที่สนใจในการขายสินค้าออนไลน์ ได้เข้าร่วมอบรมเรื่องการตลาดออนไลน์ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 โดยมี ผศ.ดร.วรวัฒน์ พรหมเด่น เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการเริ่มต้นขายสินค้าในโลกออนไลน์ โดยเนื้อหาในการอบรมจะเกี่ยวข้องกับ การขายสินค้าออนไลน์ กฎหมายที่ควรรู้ ข้อดีและข้อเสีย วิธีการคำนวณต้นทุนและกำไร การดูแลระบบ การวางระบบการขนส่งและวิธีการขายสินค้าผ่านออนไลน์ มีการสาธิตการขายออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางเวบไซด์ เพจFacebook  แอปพลิเคชั่น (Application)  เพื่อเป็นตัวอย่างรวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่สนใจการขายสินค้าออนไลน์และความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้สามารถนำไปต่อยอดเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชนได้

   

ในเดือนธันวาคมนี้ ทีมงานU2T ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลถาวร เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ทีมงานU2Tที่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติในตำบลถาวร ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนธันวาคมเป็นระยะเวลา11เดือน

โดยในการรายงานผลมีดังนี้

  1. ส่งมอบโลโก้(LOGO) ภูถาวร เป็นโลโก้ เครื่องดื่มสมุนไพร และโลโก้ สินค้าทางการเกษตร ที่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลถาวรสามารถนำไปใช้ติดสินค้าได้โดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
  2. แอปพลิเคชั่น THAWON ถาวร ที่สามารถ ดาวน์โหลดได้จาก PLAY STORE เป็นแอปที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร ประเพณี เส้นทางการเดินทาง และของดี ในตำบลถาวร ซึ่งทีมงานU2T ได้รับข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้าน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล จับพิกัด และถ่ายภาพเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์และสร้างเป็นแอปพลิเคชั่น แอปพลิเคชั่นยังคงต้องอัพเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ๆที่เกี่ยวกับตำบลถาวร จึงมอบแอปพลิเคชั่น(Application) THAWON ให้กับเทศบาลตำบลถาวรดูแลร่วมกับทีมงานU2T เพื่อที่จะอัปเดตข้อมูลใหม่ๆที่ถูกต้องในตำบลถาวรให้กับผู้ที่สนใจมาเที่ยวในตำบลถาวรต่อไป

     

 

 

 

 

 

 

จากการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม รวมระยะเวลา 3 เดือน ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ ขอบคุณผู้นำชุมชนและชาวบ้านในตำบลถาวรที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานทุกครั้ง ข้าพเจ้าจะนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและชุมชนต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู