AG02-2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ – กลุ่ม กพร. ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2564

เดือนธันวาคมได้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ เข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์ของโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่

กิจกรรมที่ 1.1 อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ณ จุดดำเนินการที่ 19 บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปฏิบัติงานในหน้าที่แอดมินจัดการระบบการอบรมในโปรแกรม zoom และปฏิบัติงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

และอีกหนึ่งกิจกรรมการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน คือการเข้าร่วมกิจกรรมการทำลูกประคบสมุนไพร ยาหอมสมุนไพรและนํ้ามันนวดสมุนไพรพื้นบ้าน ที่บ้านหนองหว้า ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปฏิบัติงานให้ความรู้ในการทำทำลูกประคบสมุนไพรและยาหอมสมุนไพร น้ำมันนวดสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านบ้านหนองหว้าการสนับสนุนงานด้านต่างๆ และการเก็บภาพกิจกรรมไว้เพื่อการทำประชาสัมพันธ์ไว้เผยแพร่และส่งต่อความรู้ต่อไป

อื่นๆ

เมนู