ข้าพเจ้านางสาวอาภัสรา หล่าสูงเนินผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ประเภทบัณฑิตจบใหม่ประจำเดือน ธันวาคมตามโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยสร้างรากแก้วให้ประเทศเพื่อยกระดับเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนรวมไปถึงการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้จัดจำหน่ายสินค้าให้กับคนในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเราได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางอาชีพออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวตามวิถีชนบทกิจกรรมการอบรมการพัฒนายุวมัคคุเทศก์น้อยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชนบทและกิจกรรมงานแสดงสินค้าOTOP เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมของดีประจำตำบลยายแย้มวัฒนาและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบล ยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์
ในเดือนธันวาคมนี้ เราได้เข้าร่วมประชุมและปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมและการพัฒนาสินค้าในตำบลยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์โดยปรึกษาร่วมกับทางคณาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนาและทีมงานU2Tประจำตำบลยายแย้มวัฒนาจะมีทั้งหมดหลากหลายกิจกรรมได้แก่
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันโควิดด้วยผ้าภูอัคนีโดยอบรม ณ ศาลาบ้านวัฒนาใหม่หมู่ที่ 11 ตำบลยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์มาให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา หน้ากากผ้าอนามัยป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยเทคโนโลยีแบบผ้านาโนป้องกันเชื้อไวรัสและไรฝุ่นใช้เทคนิควิธีน้ำกลิ้งบนใบบัวนำมาประยุกต์ใช้กับผ้าฝ้ายพูอัคนีประจำตำบลยายแย้มวัฒนาร่วมกันปรึกษาและออกแบบรูปทรงสีสันให้มีเอกลักษณ์เฉพาะของตำบลยายแย้มวัฒนา

 

ภาพที่1กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันโควิดด้วยผ้าภูอัคนี

ภาพที่2กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันโควิดด้วยผ้าภูอัคนี

ภาพที่3กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันโควิดด้วยผ้าภูอัคนี

ภาพที่4กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันโควิดด้วยผ้าภูอัคนี

ภาพที่5กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันโควิดด้วยผ้าภูอัคนี

 

กิจกรรมถัดมาเป็นกิจกรรมการออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจาก โควิด-19 ของผู้สูงอายุในชุมชน จัดกิจกรรมณศาลาหมู่ที่ 11 บ้านวัฒนาใหม่ตำบลยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เตชภณ ทองเติม ท่านอาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษได้มาให้ความรู้และวางแผนออกแบบหลักสูตรและรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุโดยมีผู้สูงอายุในชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันปรึกษาและออกแบบแนวคิดเขียนกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุแต่ละท่านการออกกำลังกายด้วยการบริหารร่างกายและทดสอบความยืดหยุ่นของร่างกายการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้ออกกำลังกายให้เป็นกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ

ภาพที่6กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจาก โควิด-19 ของผู้สูงอายุในชุมชน

ภาพที่7กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจาก โควิด-19 ของผู้สูงอายุในชุมชน

ภาพที่8กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจาก โควิด-19 ของผู้สูงอายุในชุมชน

ภาพที่9กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจาก โควิด-19 ของผู้สูงอายุในชุมชน

ภาพที่10กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจาก โควิด-19 ของผู้สูงอายุในชุมชน

ภาพที่11กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจาก โควิด-19 ของผู้สูงอายุในชุมชน

ภาพที่12กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจาก โควิด-19 ของผู้สูงอายุในชุมชน

ภาพที่13กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจาก โควิด-19 ของผู้สูงอายุในชุมชน

ภาพที่14กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจาก โควิด-19 ของผู้สูงอายุในชุมชน

ภาพที่15กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจาก โควิด-19 ของผู้สูงอายุในชุมชน

 

ถัดมาเป็นกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าพูอัคนีและสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโคล วิด19 จัดกิจกรรม ณ ศาลาหมู่ที่ 11 บ้านวัฒนาใหม่ตำบลยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์โดยได้รับเกียรติจากคุณรัตนา ปรุรัตน์ได้มาให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงการทดสอบสมรรถนะทางร่างกายเช่นการยืดแขนขาก้มแตะสลับข้างความยืดหยุ่นของร่างกายที่มีสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่พึงระวังการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนการออกกำลังกายโดยจะทดสอบความยืดหยุ่นของร่างกายถ้าวอร์มอัพในการออกกำลังกายนอกจากนี้ยังให้โปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุโดย จะใช้ผ้าภูอัคนีมาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีท่าการออกกำลังกายที่สอดคล้องกับช่วงอายุและมีอุปกรณ์ช่วยในการออกกำลังกายอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังการให้ความรู้และการออกกำลังกายและทีมงานU2Tประจำตำบลยายแย้มวัฒนาได้ผลิตสื่อที่ใช้ได้จริงเพื่อนำมามอบให้กับผู้สูงอายุในชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนาได้นำเอาไปใช้ในการ ออกกำลังกายเองที่บ้านได้เป็นท่าพื้นฐานและเหมาะกับผู้สูงอายุอีกด้วย

ภาพที่16กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนีและสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด-19

ภาพที่17กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนีและสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด-19

ภาพที่18กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนีและสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด-19

ภาพที่19กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนีและสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด-19

ภาพที่20กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนีและสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด-19

ภาพที่21กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนีและสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด-19

ภาพที่22กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนีและสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด-19

ภาพที่23กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนีและสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด-19

ภาพที่24กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนีและสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด-19

ภาพที่25กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนีและสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด-19

ภาพที่26กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนีและสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด-19

ภาพที่27กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนีและสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด-19

ภาพที่28กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนีและสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด-19

ภาพที่29กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนีและสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด-19

 

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเราได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับการบริหารการจัดการขยะ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์โดยได้รับเกียรติจากคุณป้าจำเนียร รุ่งโรจน์ประธาน อสม.ชุมชนลำดวนใต้และประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดภัยขยะ zero waste
และท่านนายกประจำตำบลยายแย้มวัฒนาท่านปลัดประจำตำบลใหญ่ใหญ่วัฒนาผู้นำชุมชนและผู้นำฝ่ายปกครองต่างๆประจำตำบลยายแย้มวัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมในครั้งนี้โดยคุณป้าจำเนียรได้แนะนำเทคนิคการบริหารการจัดการขยะให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ ในการแปรรูปให้หมดแล้วค่ะรวมไปถึงการจัดการและการคัดแยกขยะเปลี่ยนขยะให้เป็นรายได้ลดขยะ
ขยะในชุมชนปรับเปลี่ยนทัศนคติในการจัดการเพื่อสร้างรายได้จากการแปรรูปขยะให้มีหมดแล้วค่าเพิ่มยิ่งขึ้นและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างทีมเทศบาลจากท่านปลัดประจำเทศบาลตำบลยายแย้มและทางทีมงานU2Tเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดทำความดีเพื่อพ่อเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติได้ร่วมมือกันระหว่างผู้นำชุมชนนำทีมโดยท่านปลัดประจำตำบลญาญ่ามัทนาและทีมงานยูทูทีนำโดยท่านขนาดจานประจำตำบลยายแย้มวัฒนาร่วมมือกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อเพื่อถวายเป็นพระราชฉักุศลเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติเทศบาลตำบล ยายแย้มวัฒนาและทีมงานยูทูทีได้ทำความสะอาดพัฒนาหมู่บ้านทำธนาคารขยะธนาคารใต้น้ำที่ขัดแยกขยะเพื่อให้ชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนาได้มีการจัดการขยะที่ดีขึ้นชุมชนสะอาดเป็นระเบียบยิ่งขึ้น สองมือเธอ สองมือฉันร่วมการลดขยะ

ภาพที่30กิจกรรมจิตอาสาการทำความดีเพื่อพ่อเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติด้วยการทำความสะอาดและพัฒนาชุมชนร่วมกันจัดการขยะในชุมชน

ภาพที่31กิจกรรมจิตอาสาการทำความดีเพื่อพ่อเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติด้วยการทำความสะอาดและพัฒนาชุมชนร่วมกันจัดการขยะในชุมชน

ภาพที่32กิจกรรมจิตอาสาการทำความดีเพื่อพ่อเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติด้วยการทำความสะอาดและพัฒนาชุมชนร่วมกันจัดการขยะในชุมชน

ภาพที่33กิจกรรมจิตอาสาการทำความดีเพื่อพ่อเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติด้วยการทำความสะอาดและพัฒนาชุมชนร่วมกันจัดการขยะในชุมชน

ภาพที่34กิจกรรมจิตอาสาการทำความดีเพื่อพ่อเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติด้วยการทำความสะอาดและพัฒนาชุมชนร่วมกันจัดการขยะในชุมชน

ภาพที่35กิจกรรมจิตอาสาการทำความดีเพื่อพ่อเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติด้วยการทำความสะอาดและพัฒนาชุมชนร่วมกันจัดการขยะในชุมชน

ภาพที่36กิจกรรมจิตอาสาการทำความดีเพื่อพ่อเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติด้วยการทำความสะอาดและพัฒนาชุมชนร่วมกันจัดการขยะในชุมชน

ภาพที่37กิจกรรมจิตอาสาการทำความดีเพื่อพ่อเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติด้วยการทำความสะอาดและพัฒนาชุมชนร่วมกันจัดการขยะในชุมชน

ขอขอบพระคุณ ท่านคณะอาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนาท่านปลัดประจำตำบลยายแย้มวัฒนาท่านผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำนันทีมงานเทศบาลตำบลยายแย้มพัฒนาและทีมงานยูทูทีประจำตำบลใหญ่อ่ะพัฒนาที่ได้ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในทุกๆกิจกรรมด้วยดีเสมอมาขอขอบพระคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู