สวัสดีครับผม นาย เสริม  ตะเกิ้งผล  ประเภท ประชาชน. ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย์

วันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนสายตะกู (One day trip) จัดขึ้นในวันที่19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีด้วยกันหลายสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับที่ๆผมประจำอยู่นั้นคือ วัดโคกกระชายใต้ ซึ่งได้รับหน้าที่ เป็นนักเล่าเรื่องภายในชุมชนในเรื่องวัดโคกกระชายใต้

ซึ่งวัดโคกกระชายใต้ ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ 13 ตำบลสายตะกู  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ น่าจะเป็นหนึ่งตัวในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจุดเด่นของวัดจะอยู่ที่ อุโบสถ ที่สร้างขึ้นด้วยไม้ มีเสาไม้จำนวน 32 ต้น แบ่งเป็นห้องจำนวน 5 ห้อง ขนาด กว้าง   3.50  เมตร  ยาว 4.00   เมตร  หลังคาทรงจั่วซ้อนสองชั้นๆ ละ 3 ตับ ที่โดดเด่น และวิจิตรงดงาม และมีการแกะสลักประติมากรรมรอบๆ อุโบสถได้อย่างสวยงาม โดยการแกะสลักไม้เป็นการเล่าเรื่องราวคำสอนของพระพุทธศาสนาและแนวคิดดีๆเช่น ลายพระเวสสันดรชาดก  13 กัณฑ์ ,ปฏิจจสมุปบาท ,เอตทัคคะ,พระพุทธ,พระธรรม,พระสงฆ์,พระยามาร,เทวดา,พระสังขจาย เป็นต้น ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น อุโบสถไม้ที่วิจิตรงดงามนี้ได้ดำเนินการสร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ.2556 เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์ ได้ช่วยกันสร้างอุโบสถนี้ขึ้น ซึ่งอุโบสถไม้นี้มีการออกแบบสถาปัตยกรรมทางวรรณคดีได้อย่างวิจิตรงดงามสวยงามสะดุดตา ทำให้นอกจากนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาทำบุญ ไหว้พระ เสริมบารมีและกราบสักการะพระพุทธรูปภายในอุโบสถ ซึ่งพระพุทธรูปในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยได้สร้างขึ้นโดยผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้บริจาคทรัพย์สินในการสร้างพระพุทธรูป อีกหลายท่านยังไม่พลาดที่จะถ่ายภาพสวยๆตามมุมต่างๆคู่กับสถาปัตยกรรมรอบๆอุโบสถและภายในบริเวณวัดกลับไปลงโชเชียลได้อีกด้วย เช่นนี้แล้ววัดโคกกระชายใต้ จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของตำบลสายตะกู

อื่นๆ

เมนู