ข้าพเจ้านางสาววัชรพร เนาวบุตร ประเภทชาชน ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบาลแบบบูรณาการ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อเดือนธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงาน U2T ตำบลถาวร ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำน้ำหมักเพื่อสุขภาพ ซึ่งข้าพเจ้าและทีมงานได้เตรียมวัตถุดิบ ผลไม้ประจำถิ่นที่มีตามฤดูกาลและตามท้องตลาด ได้แก่ มะขามหวาน มะม่วงหาวมะนาวโห่ องุ่น ส้ม เป็นต้น

และทีมวิทยากรเตรียมอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ใช้ในการทำน้ำหมักให้ปลอดภัย ถูกต้อยงตามหลักอนามัย จากนั้นได้นำผลไม้ไปเตรียมโดยการนำเมล็ดออกให้หมดและเคี่ยวให้น้ำจากผลไม้ออกมาเพื่อสกัดคุณประโยชน์ทางโภชนาการวิธีการทำน้ำหมักเพื่อสุขภาพด้วยน้ำอุ่นเป็นเวลา 30 นาทีหรือจนกว่าน้ำจากผลไม้จะออกมาได้ตามปริมาณที่ต้องการ เมื่อนำน้ำจากผลไม้ออกมาแล้ว จากนั้นนำน้ำที่ได้มาเติมน้ำตาลบรรจุใส่ขวดโหลแก้วและใส่หัวเชื้อน้ำหมักเพื่อสุขภาพ จากนั้นทิ้งไว้ให้เย็นและปิดปากด้วยกระดาษทิชชูและรัดด้วยยางเพื่อให้จุลินทรีย์ได้มีอากาศหายใจ จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ 3-7 วัน อุณหภูมิห้องหรือที่มีอากาศค่อนข้างเย็นสบาย จากนั้นนำมาชิมและสูดดมกลิ่น

เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ผู้ยากไร้ พบว่าในแต่ละหมู่บ้านมีผู้ยากไร้จำนวนมาก โดยวิธีความลำบากในการใช้ชีวิตแตกต่างกันตามสถานภาพและสภาวะสังคมที่พบเจอส่วนใหญ่ที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ความยากจน คือ สภาพการดำรงชีวิตของบุคคลซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย และไม่สามารถจะบำบัดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจ จนเป็นเหตุให้บุคคลนั้นมีสภาพความเป็นอยู่ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่สังคมวางไว้ เนื่องจากสิ่งของและบริการต่าง ๆ มีมากขึ้น ไม่สามารถทำงานตามปกติทั้งนี้เนื่องจากความเจ็บป่วยความพิการทางร่างกายและจิตใจ ชราภาพ

อื่นๆ

เมนู