1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
  4. AG03(1)กิจกรรมสุดท้ายของหลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

AG03(1)กิจกรรมสุดท้ายของหลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการมาถึงในระยะสุดท้ายแล้ว ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือนธันวาคม เป็นเวลา 11 เดือน ผู้ปฎิบัติงานได้มีการจัดอบรมในเรื่องต่างๆและมีการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมที่ได้มีการดำเนินการในเดือนนี้

-โครงการ การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรจากความต้องการของชุมชนไปช่วยบริการชุมชน ซึ่งโครงการนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นต้น

-โครงการ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการตลาด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ภายใต้กิจกรรมการเพิ่มรายได้รูปแบบอื่นๆ แก่ชุมชน ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการนำสินค้าในชุมชนมาจำหน่ายบนโลกออนไลน์ และการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์

-โครงการ กิจกรรมเสริมสร้างการทำความดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน ภายใต้กิจกรรมการบริการชุมชน (U2T) ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการมอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่ชุมชนและทำความสะอาดภายในชุมชน

 

ภาพกิจกรรมต่างๆ

   

 

อื่นๆ

เมนู