คณะผู้จัดทำตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ มี20หมู่บ้าน เล็งเห็นปัญหา ปัจจุบันคนเราคนต่างทั้งขยะกันโดยไม่คำนึงถึงการเกิดปัญหาตามมา เช่น ปัญหาขยะล้นและในหมู่บ้านของเรานั้นทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางและไม่แยกขยะ จึงก่อให้เกิดปัญหาในชุมชน ซึ่งนำความสกปรก มาให้ชุมชน มีสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค หนู และ หนอน ซึ่งสัตว์เหล่านี้จะนำเชื้อโรคมาสู่คนได้ง่ายจะทำให้เป็นโรคต่างๆ

            เนื่องจากปัจจุบันนี้ความเจริญทางด้านวัตถุได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้สังคมเกิดค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับอำนาจเงินทองมากกว่าที่จะให้ความสำคัญกับจิตใจและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นจิตสาธารณะส่งผลให้สังคมเกิดความเสื่อมโทรม  ทำให้ทางคณะผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะพัฒนาและยกระดับจิตใจของบุคคลให้มีความเจริญและเป็นจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น  ด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจึงได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน โดยจุดเริ่มต้นของโครงการในครั้งนี้  คือ  การทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆภายในบริเวณหมู่บ้านสมสะอาด  เช่น  ช่วยกันทำความสะอาดภายในหมู่บ้าน  ซึ่งจะทำให้หมู่บ้านน่าอยู่มากขึ้น

           ต้องสร้างจากจิตสำนึกของการทำเพื่อส่วนรวมและไม่ยอมเพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของชุมชนอันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการรู้จักใช้และเห็นคุณค่าในสิ่งของในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน

                                                                                                  

อื่นๆ

เมนู