สำหรับการปฏิบัตงาน เดือนเมษายน 2564  สำนักงานพัฒนาชุมชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติปฏิบัติงานด้านการนำเข้าข้อมูล, ด้านการสนับสนุนโครงการต่างๆ และลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์, หมู่ที่ 5 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์, หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามการดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่เป้าหมายและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบแบบมาตรฐาน ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน รายงานการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ด้านนำเข้าข้อมูล และด้านสนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ

ผลการปฏิบัติงานและรายละเอียดการปฏิบัติงานด้านการนำเข้าข้อมูล

ผลและรายละเอียดการปฏิบัติงานด้านการนำเข้าข้อมูล ลงข้อมูลเนื้อหาในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และปรับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงาน  สนับสนุนการดำเนินงาน, ทำฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลสัมมาชีพ/ปราชญ์ชุมชน

ลงพื้นที่โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน ตำบลกันทรารมย์, ตำบลหนองเต็ง, ตำบลสูงเนิน, ตำบลหนองเต็ง, ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  สนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจงาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

อื่นๆ

เมนู