การพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

นางสาวอริษา อุปเท่ห์

            ดิฉัน นางสาวอริษา อุปเท่ห์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) การดำเนินงานใน เดือน พฤษภาคม 2564 โดยการดำเนินงานในแต่ละวันของดิฉันมีดังนี้ค่ะ

วันที่ 13  พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. ดิฉันและนางนิภาพรรณ จันทร์เจ้า พัฒนาการอำเภอแคนดง ได้ลงพื้นที่ตามโครงการปันรัก ปันสุข กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share Happiness) ประจำปีงบประมาณ 2564 นางนิภาพรรณ จันทร์เจ้า พัฒนาการอำเภอแคนดง พร้อมด้วย นางสาวอริษา อุปเท่ห์ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นที่ เพื่อมอบทุนอุปการะเด็ก ตามกิจกรรมที่2 ปันรัก ปันสุข กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share happiness) ให้แก่ เด็กชายนวพล นิงามรัมย์ บ้านหนองเคลือ หมู่ที่ 17 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันได้มีการถ่ายภาพ และมีการช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานในครั้งนี้ และดิฉันได้ลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 20 เมษายน 2564 เตรียมการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ณ ห้องประชุม ชั้น2 ที่ว่าการอำเภอแคนดง ได้จัดการเตรียมห้องประชุม เตรียมเบรก และถ่ายรูปในห้องประชุม วันที่ 21 เมษายน 2564 ลงพื้นที่ หมู่11 บ้านอนามัย ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมที่ 1.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 26 เมษายน 2564 ลงพื้นที่ หมู่ 6 บ้านซองแมว ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์กิจกรรมที่ 1.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ดิฉันได้ดำเนินการช่วยพิธีกร ไปจัดสถานที่การจัดประชุม ช่วยประชาชนทำกิจกรรมการประเมินของชุมชน จัดเบรกและได้จัดอาหารกลางวันให้ผู้เข้าร่วมประชุมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทำเอกสาร โครงการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” จัดเรียงอกสาร ทำการประชาสัมพันธ์ลงใน (Facebook : สพอ.แคนดง อำเภอแคนดง)

จากการทำงานในหน่วยงานที่ผ่านมา ดิฉันได้รับองค์ความรู้จากหน่วยงาน และสัมผัสการลงพื้นที่ได้จริง และได้รับรู้เรื่องการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” ดิฉันสามารถนำความรู้ที่ได้จากหน่วยงาน ไปบอกต่อที่บ้านในการปฏิบัติงานเกษตรทฤษฎีใหม่

 

อื่นๆ

เมนู