ข้าพเจ้านางสาววันสุดา เงินประเสริฐ ตำแหน่ง บัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ สำรวจข้อมูลเพื่อนำไปลงระบบ ไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ อาหารประจำถิ่น แหล่งน้ำ เกษตรกรในหมู่บ้าน เป็นต้น

จากงานที่ได้รับหมอบหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ บ้านโคกลอยหมู่ที่3 นั้น เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง-ใหญ่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกร มีการเลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น วัว แพะ จิ้งหรีด หนู ไว้เพื่อจำหน่ายและเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ์ุ พืชพันธุ์ก็เป็นมีพืชเศรษฐกิจ เพราะบางบ้านมีที่ดินทำกินใกล้ที่พักอาศัย เช่น อ้อย มัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี ลำไย มะพร้าว มะม่วง ไม้ผลตามแล้วแต่จะปลูกตามความเหมาะสม

 

อื่นๆ

เมนู