ดิฉันนางสาวดวงใจ อู่ตะเภา ประเภทประชาชน จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้  ทำให้ผู้ป่วยบางรายปอดอักเสบรุนแรงบางรายถึงขั้นเสียชีวิต

องค์การอนามัยโลก ยังไม่สามารถระบุแน่ชัด ของเชื้อได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด ปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นจากการไอ จาม หรือสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ที่ป่วย ดังนั้นเราจึงควรดูแลตัวเองให้มีสูขภาพแข็งเสมอ

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ดิฉันและทีมงานทุกคนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือได้ลงพื้นที่ทั้งตำบลมีทั้งหมด 11 หมู่บ้านเพื่อรณรงค์และมอบอุปกรณ์พร้อมให้ความรู้ในเรื่องการดูแลตัวเองในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสใน ขณะนี้

การดูแลตัวเองและครอบครัวสำคัญอย่างยิ่ง  แม้จะเดินผ่านหรือนั่งไกล้กัน ก็ต้องใส่หน้ากากดังนั้น ทุกคนต้องร่วมแรง

ร่วมใจเพื่อหยุดยังการแพร่กระจายของเชื้อร้าย

อื่นๆ

เมนู