ข้าพเจ้านางสาวณภัทร สิงหศิริ ประเภทนักศึกษา หลักสูตรคือ MS03 การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ชุมชนในเขตชุมชนบุลำดวนเหนือและบุลำดวนใต้ ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เป็นโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระยะที่ 2

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มานั้นจะสามารถนำมาใช้ประกอบกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ขอความกรุณาจากชาวบ้านในชุมชนตอบแบบสอบถามที่เป็นจริง เพื่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการคิดหาแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสมจากการลงสำรวจและสัมภาษณ์พื้นที่ชุมชนบุลำดวนเหนือและบุลำดวนใต้ ได้ทำการสอบถามตามแบบฟอร์มที่ได้รับมาจากส่วนกลาง

ชุมชนบุลำดวนเหนือส่วนใหญ่ภายในชุมชนชาวบ้านจะประกอบอาชีพค้าขายหรือรับจ้างโดยทั่วไป และงานรับราชการ ส่วนด้านสาธารณสุขประจำชุมชนถือเป็นจุดที่เข้าถึงง่ายของคนในชุมชนทำให้นอกจากโรงพยาบาลแล้วนั้นก็มีสาธารณสุขชุมชนที่ได้รับความไว้วางใจในการใช้บริการ อีกทั้งบริเวณเดียวกันเป็นศาลาของชุมชนที่มีไว้ให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการเลือกตั้งของทางชุมชนและรอบข้าง ในส่วนของข้อมูลยังคงเป็นการเก็บข้อมูลโดยรวมของชุมชนบุลำดวนเหนือเพิ่มเติมจากเดิม ซึ่งส่วนใหญ่ทางชุมชนประสบกับปัญหาเสียงดังจากรถมอเตอร์ไซต์ที่มีการตัดแต่งท่อในบางครั้ง, ปัญหาแมวจรจัดที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเพราะไม่ได้รับการจัดการอย่างทั่วถึงนักเพราะมีจำนวนการเกิดสูงขึ้นและยังคงแก้ปัญหาได้ไม่ 100 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการขยะ จากการสำรวจชุมชนมีการจัดการขยะโดยการจัดตั้งถังทิ้งขยะแยกประเภทเอาไว้เป็นสี จำนวน 4 สี 4 ประเภท ดังนี้ สีน้ำเงิน = ขยะทั่วไป, สีแดง = ขยะอันตราย, สีเหลือง = ขยะรีไซเคิล และสีเขียว = ขยะอินทรีย์ เฉพาะจุดเท่านั้นยังไม่แพร่หลายในชุมชน และมีจุดทิ้งขยะเป็นสัดส่วนโดยเป็นการจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ

ชุมชนบุลำดวนใต้เป็นชุมชนที่โดดเด่นในเรื่องการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพเพราะมีหอพักต้นแบบในเรื่องการจัดการขยะอย่าง หอพักกรีน สมาย โดยได้นำเอาพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการปลูกพืชผักสวนครัวและต้นไม้นานาชนิด ทั้งของพื้นบ้านและรวมไปถึงพืชผักต่างภูมิภาคอย่างภาคเหนือ ก็ออกดอกออกผลอย่างสวยงาม ทำให้กรีน สมายได้รับรางวัลชนะเลิศมากมาย อีกทั้งยังเป็นต้นแบบของหอพักต่าง ๆ ด้วย

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู