วิถีชีวิตของเกษตรกรในชุมชนบ้าน อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

วิถีชีวิตของชาวบ้านอำเภอนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ตั้งอยู่เหนือสุดของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอำเภอที่มีขนาดเล็ก มีอาชีพหลักคือการทำนา เลี้ยงสัตว์ เเละทอผ้าไหม จากการที่ผมได้ลงพื้นที่สำรวจในหลายๆครั้ง ทำให้ผมได้รับความรู้ในหลายๆด้าน โดยชาวอำเภอนาโพธิ์เป็นอำเภอที่อบอุ่น ให้การต้อนรับและมีอัธยาศัยที่ดี อำเภอนาโพธิ์มีศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไหมและอำเภอนาโพธิ์เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของอำเภอ เเละมีสถานที่ศึกษาดูงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม  อาทิเช่น ผ้าไหมคุณภาพเยี่ยม  เสื้อไหม  กระเป๋าสตางค์ไหม  เนคไทด์ไหม  และผ้าพันคอไหม ของชาวอำเภอนาโพธิ์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ เเละประชาชนทั่วไปที่ขาดรายได้ ในช่วงที่มีแพร่โรคระบาดของการติดเชื้อของไวรัส COVID-19 เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้เเละได้มีอาชีพไว้เลี้ยงครอบครัว นอกจากนี้ในช่วงฤดูฝนชาวอำเภอนาโพธิ์ยังมีการปลูกข้าวและ เลี้ยงสัตว์ เพื่ออุปโภคและบริโภคภายในครัวเรือน นอกจากการทอผ้าไหม เลี้ยงสัตว์ เเละการปลูกข้าวแล้ว ชาวอำเภอนาโพธิ์ยังมีเรื่องราวของความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม อำเภอนาโพธิ์จะมีการจัดงานเทศกาลงานเจ้าพ่อปู่อำเภอนาโพธิ์ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อทำการกราบไหว้ สกการะบูชา งานเทศกาลชมผ้าไหม มีในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อขอฝนในช่วงที่ฝนตกไม่ตามตรงฤดูกาล ประเพณีงานสงกรานต์ ประเพณีวันลอยกระทงเพื่อขอขมาเจ้าเเม่คงคา ประเพณีต่างๆเหล่านี้จัดขึ้นตามความเชื่อของชาวอำเภอนาโพธิ์ จากการสำรวจลงพื้นที่ทั้งหมด ทำให้ผมได้รับความรู้เพื่อนำมาเผยเเพร่วิถีชีวิตของชาวนาโพธิ์

 

 

 

 

ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์

งานเจ้าพ่อปู่อำเภอนาโพธิ์

อื่นๆ

เมนู