ข้าพเจ้านางสาวจันทรส  ปรีชากูล ประเภทประชาชน ตำบลถาวร

หลักสูตร  :  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันที่  4-13  เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงพื้นที่ที่ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์. ได้ประชุมแจ้งรายละเอียดการดำเนินงานโครงการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้ทราบ โดยได้แบ่งกลุ่มงานเป็น 3 กลุ่ม ตามความถนัด เหมาะสมและความสะดวกต่อการลงพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลทั้ง 16 เป้าหมายในการวางแผนเพื่อพัฒนา

ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปเก็บข้อมูลพื้นที่สำรวจศูนย์เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในชุมชุนบ้านถาวร  ตำบลถาวร  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์   มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนจำนวนมากมีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่มีมาอย่างยาวนานกว่าร้อยปี โดยเริ่มต้นจากศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนแบบถาวรและการก่อตั้งกลุ่มเป็นที่มาของข้อมูลในแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ซึ่งได้รับข้อมูลจาก หน่วยงาน เทศบาลตำบลถาวร และได้เข้าไปสำรวจพื้นที่ที่ สำนักสงฆ์เขาหลุบ ซึ่งพบร่องรอยของ แหล่งวัตถุ

โบราณหินบะซอลต์และ ปราสาทขอม อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว หลังจากนั้นได้เดินทางไปที่แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ได้อนุรักษ์ป่าเขา พยานแห่งชาติเขาหลุบ ซึ่งมีพืชไม้ป่านานาชนิดที่น่าศึกษาเรียนรู้ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างบ้านนาถาวร ค้นพบสิ่งที่น่าสนใจ ในตำบล เช่น วัดนิคมเขตที่มีอนุสรณ์ สถานที่ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง บ้าน ถาวร จากตำนานนายฮ้อยหาวงเพ็ญ และพ่อขุนบรรเทา อีกทั้งพ่อ โวหาร พ่อใหญ่กำนันมี ใช้ช่วยได้เกิดตำนานพ่อค้าควายที่ไล่วัวควาย ไปขาย โดยผ่านเส้นทางดินดำน้ำชุ่มโดยมีป่าเขาและแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์จึงได้ย้ายถิ่นฐานมาสร้างบ้าน และได้ชื่อว่าบ้านถาวรจนถึงปัจจุบัน และสร้าง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจไว้บนสำนักสงฆ์วัดเขารูป โดยให้นามว่าเจ้าปู่เขารูปหรือเจ้าปู่ปราสาททองเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้าน ตำบลถาวรเป็นอย่างมาก

 

 


อื่นๆ

เมนู