1. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

  ข้าพเจ้านางสาวพิมพกานต์ สุขสำราญ บัณฑิตจบใหม่ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

      การทำงานในเดือนมีนาคมเป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อลงแบบสอบถามดังนี้

1. แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน

2. แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19

3. แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases)

 และทางผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนก็ให้ความร่วมมือ จึงสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น และทางกลุ่มของข้าพเจ้าได้แบ่งการทำงานโดยการให้กลุ่มประชาชนและบัณฑิตจบใหม่เป็นผู้ลงพื้นที่ในการทำงานและกลุ่มนักศึกษาจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม

เมื่อวางแผนงานกันแล้วจึงเริ่มทำแบบฟอร์มและถ่ายเอกสารเพื่อนำไปสำรวจตามชุมชนที่รับผิดชอบ และสอบถามเกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่าง ๆ จึงได้ทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขยะภายในชุมชน โดยส่วนมากขยะที่ถูกนำมาทิ้งภายในชุมชนจะเป็นผู้ที่สัญจรผ่านทางชุมชนไปมา จะแวะเข้ามาทิ้งขยะกันเรื่อย ๆ โดยส่วนใหญ่จะนำขยะทุกชนิดใส่ถุงพลาสติกหรือถุงดำเพื่อนำไปทิ้งที่ถังขยะของชุมชน  จึงทำให้บางชุมชนอาจจะประสบพบเจอกับปัญหากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์หรือการไม่มีที่ทิ้งขยะ เนื่องจากมีคนนอกพื้นที่นำขยะมาทิ้งเป็นจำนวนมาก

สรุป ในการทำงานของเดือนมีนาคมได้มีการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน เพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์และหาวิธีแก้ไข ในเดือนต่อ ๆ ไป

Tags:

อื่นๆ

เมนู