ข้าพเจ้า นางสาวเนตรนภา หมวกไธสง ประเภทนักศึกษา

หลักสูตรMS03 การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ชุมชนในเขตชุมชนหลักเมือง

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลต่าง ที่ได้มานั้นจะสามารถนำมาใช้ประกอบกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ขอความกรุณาจากชาวบ้านในชุมชนตอบแบบสอบถามเพื่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการคิดหาแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสม พบว่าคนในชุมชนให้ความร่วมมือกับการให้ข้อมูลเป็นอย่างดีแต่คนในชุมชนไม่มีการคัดแยกขยะ และขาดความรู้ความเข้าใจในการนำขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์

จากการลงสำรวจและสัมภาษณ์พื้นที่ชุมชนหลักเมือง ซึ่งได้ทำการสัมภาษณ์ในเรื่องการจัดการขยะที่ทางชุมชนได้ปฏิบัติอย่างไรเพื่อเป็นการระดมความคิดเพื่อพัฒนาแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ดังนี้

ชุมชนมีการวางถังขยะเป็นจุด

คนในชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการขยะ

และบางส่วนมีการเก็บขยะรีไซเคิลนำไปขาย

ดังนั้นจึงได้มีการนำสภาพปัญหาและการจัดการของชุมชนมาเขียนเป็นแผนผังเพื่อแสดงถึงปัญหาของชุมชนและเสนอเพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในอนาคตมากขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู