“โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)”

            ชื่อบทความ  การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและป้องกันโควิดในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน นางศิริพร บุตรสุด ประเภทประชาชน หลักสูตรคือ MS03 การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ ให้ดำเนินการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับมาตการการป้องกันไวรัสโควิด-19  จากการสอบถาม พบว่าได้มีการหาข้อมูลและปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุข โดยมีวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น ล้างมือบ่อยๆโดยใช้สบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกฮอล์ มีการสวมหน้ากากอนามัยในเวลาที่จำเป็นต้องออกข้างนอกหรือพบปะผู้คนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และมีมลภาวะเป็นพิษ งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาดและหากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากให้รีบไปพบแพทย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ ให้ดำเนินการลงพื้นที่และดำเนินงานจัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID(U2T-COVID WEEK) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมีการรณรงค์การป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ภายใต้กิจกรรม รุก คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรม 3 Step ดังนี้

Step 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด       

เป็นกิจกรรมการทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ทำให้สภาพแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย ทำให้ตำบลของเราน่าอยู่มากขึ้นและยังช่วยป้องกันการระบาดของเชื้อโรค

Step 2 สร้าง SAFE ZONE เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด

เป็นการเตรียมความพร้อม การใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย ศึกษาคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุข สำรวจและกำหนดบริเวณพื้นที่ และพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง ออกแบบและเผยแพร่มาตการการใช้สถานที่ร่วมกันอย่างปลอดภัย

Step 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อมกับสถานการณ์โควิด-19

จัดหาและบริหารจัดการอุปกรณ์ให้พอและพร้อมใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น หน้ากากอนามัย เจลแอลกฮอล์ ฉากกั้น และอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อการป้องกันการระบาดชองเชื้อไวรัสโควิด-19

ภายในกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID(U2T-COVID WEEK) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีการเผยแพร่หลักสูตรการทำสบู่เหลวให้กับสมาชิกในชุมชน เพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชนพร้อมทั้งยังสามารถให้สมาชิกใช้ทำความสะอาดและยังสามารถทำให้ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ควบคู่กับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู