ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 

ข้าพเจ้านาย สุรจิตต์ คงศิลา 

ประเภท : นักศึกษาจบใหม่              ตำแหน่งงาน  :  เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลพรสำราญ

 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

 หลักสูตร: AG03-(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ       มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปฎิบัติงานด้านการสำรวจศักยภาพรายตำบล ๑๖ เป้าหมาย

ช่วงสัปดาร์แรก 

ข้าพเจ้าได้เริ่มทำงานตามโครงการยกระดับเศษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล  มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ได้เริ่มเข้าร่วมการอบรม เวลา ๑๓.๓๐ น.  เข้าร่วมระชุมรับฟังรายละเอียดในการปฎิบัติงานตามเป้าหมาย โดยใช้โปรแกรม Google Meet ในการประชุม. เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น.

เวลา๐๙.๓๐ น. นัดรวมกันที่อบต. พรสำราญ เพื่อประชุมพูดคุยกันในการแบ่งกลุ่มลงพื้นที่สำรวจตามหมู่บ้านใน ต. พรสำราญ มีทั้งหมด ๑๙ หมู้บ้าน และได้แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มในการลงพื้นที่ได้ข้อสรุป กลุ่มละ ๖หมู่บ้าน

และอีก ๑ หมู่บ้านช่วยกันลงพื้นที่ทุกคนครับ เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

   อบรมหลักสูตร  Digital Literacy

  อบรมหลักสูตร  การใช้เครื่องมือดิจิทัล เพื่อการทำงานภาครัฐ

  อบรมหลักสูตร  การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล

  อบรมหลักสูตร  การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล

   อบรมหลักสูตร  ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

๖.   อบรมหลักสูตร เทคนิคการสร้างและการนำเสนอข้อมูล  ( เพื่อการทำงานภาครัฐ )รวมชั่วโมงการอบรมด้าน  Digital Literacy  หัวข้อ  ๑-๓,๕  ( ๒๓ ชั่วโมงการเรียนรู้ )                      

๗.    อบรมหลักสูตร  แนะนำ Big Data         รวมชั่วโมงการอบรมด้าน Social Literacy  หัวข้อ ๔,๗

         ( ๒๐ ชั่วโมงการเรียนรู้ )  

    * ไปรับหนังสือการขออนุญาติที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรการลงพื้นที่หมู่บ้าน

       และนำหนังสือขออนุญาติไปส่งที่อบต. พรสำราญและได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ อบต.

  ได้ประสานการลงพื้นที่ให้.ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านทราบเพื่อขอความร่วมมือจากชาวบ้านในการตอบแบบสำรวจ

ช่วงสัปดาร์ที่สอง (ระยะที่ ๑)

         อบรมหลักสูตรแนวทางในการนำเทคโนโลยีปัญาประดิษฐ์มาใช้สำหรับบิการภาครัฐ

           อบรมหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีบอ็คเซนสำหรับบริการภาครัฐ

๑๐        อบรมหลักสูตร Data Governance Framework

๑๑        อบรมหลักสูตรพรบ.การบริหารการให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๒       อบรมหลักสูตรการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

๑๓        อบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฎิบัติงานภาครัฐ

๑๔        อบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับผู้บริหาร องค์กรภาครัฐ

 ๑๕       อบรมหลักสูตรมาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

ช่วงสัปดาร์ที่สอง ( ระยะที่๒ )

ไปขอข้อมูลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนยานาง ด้านการพัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง

อบรมหลักสูตรการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (๑๐ ชั่วโมงการเรียนรู้ ) 

การรู้เท่าทันสื่อ (๑๐ ชั่วโมงการเรียนรู้ )

  อบรมภาษาอังกฤษพื้นฐาน (๒๔ ชั่วโมงการเรียนรู้ )

อบรมเงินทองต้องวางแผน    ( ๒.๕๔ชั่วโมงการเรียนรู้)  วันที่อบรม 15 มิถุนายน 2562 

อบรมเงินทองต้องวางแผน    ( ๒.๕๔ชั่วโมงการเรียนรู้)  วันที่อบรม  7 กุมภาพันธ์ 2564 

    ไปรับแบบฟอร์มการสำรวจ ที่มหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

          ๐๑   ๐๒ จำนวน ๙๕๐ ชุด เพื่อลงพื้นที่หมู่บ้าน

      ออกสำรวจ หมู่บ้าน พรสำราญ ต. พรสำราญ อ.คูเมือง จ. บุรีรัมย์

             ออกสำรวจ แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ( ๐๑ )

              ออกสำรวจแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด – 19      ( ๐๒ )

    ไปสอบถามข้อมูลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนยานาง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ ข้อมูลด้าน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน  มะเร็ง   ตับ เป็นต้น

 – ไปลงพื้นที่สอบถามข้อมูล ที่หมู่บ้านเพชรบูรพา  ต. พรสำราญ อ.คูเมือง จ. บุรีรัมย์

      ออกสำรวจ แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ( ๐๑ )

      ออกสำรวจแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด – 19      ( ๐๒ )

             

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่     จะเกี่ยวกับน้ำประปาที่ใช้ในครัวเรือนจะไม่ค่อยสะอาด

และ สินค้า OTOPของหมู่บ้านพรสำราญที่มีคือสานกระติบและการทอผ้าไหมชาวบ้านอยากให้มาอบรมให้ความรู้ในด้านการส่งขายและพัฒนาPackagingเพื่อให้ดึงดูดกลุ่มลูกค้าให้ได้ขายง่ายขึ้นครับ

การทำผ้าไหมที่ต้องใช้ต้นทุนสูงและใช้เวลาในการผลิต จึงทำให้รายได้ไม่สม่ำเสมอก่อให้เกิดหนี้สินที่ต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ส่วนการสำรวจเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 พบว่าคนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับCovid – 19 และให้ความร่วมมือและมีล้างมือบ่อยๆ การใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างเมื่อไปตลาดและหลีกเลี่ยงงดไปในที่ๆมีคนแออัด

 อยู่ในที่การปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื่อเป็นอย่างดีครับ

ในการเก็บข้อมูลพื้นที่นั้น พบว่าในชุมชน มีจุดเด่น คือ สานกระติบข้าว และ การทอผ้าไหม 

ทั้งนี้เมื่อได้ดำเนินการที่ได้รับมอบหมาย ข้าพเจ้าและทีมงาน จะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อไปยังส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการต่อไปครับ

 

  ลิ้งบทความ   http://u2t.bru.ac.th/uncategorized/61460/

 

อื่นๆ

เมนู