HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร: HS04 โครงการยกระตับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู้ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

            ข้าพเจ้านายชุตินันท์ จันกลิ่น ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ จึงทำให้การปฏิบัติงานต้องเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ และแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามความราบรื่น

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาดอย่างหนักโดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่า 15,000 คนทั่วประเทศ ข้าพเจ้า อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบล และคณะผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ได้จัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์จำนวน 800 ขวด เพื่อนำจ่ายให้กับประชาชนทั้ง 19 หมู่บ้าน ของตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564  เวลา 13:40-14:20 อาจารย์ ดร.ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร ผู้ดูแลเรื่องการเขียนรายงานการปฏิบัติงานของส่วนกลาง ได้ทำการประชุมผ่านทางแอพพลิเคชัน Microsoft Team เรื่องวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน เพื่อประโยชน์ในการเขียนรายงานในครั้งต่อไป ซึ่งได้ชี้แจงรายละเอียดการประชุมดังต่อไปนี้ 1. การตั้งชื่อลิงก์ถาวรสำหรับบทความ 2. การคัดลอกลิงก์บทความ โดยมี 2 วิธีดังนี้ วิธีที่หนึ่ง คัดลอกจากหน้าจอการเขียนบทความ โดยใช้เม้าส์ลากและคัดลอกลิงก์ถาวร และสอง คัดลอกจาก URL โดยการเข้าเว็บไซต์ www.u2t.bru.ac.th ไปยังบทความที่ต้องการ แล้วคัดลอกจาก URL ใน Address bar 3. การจับหน้าจอ (Capture) คำอธิบายคลิปวิดีโอใน YouTube 4. การสั่งประวัติการบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน เพื่อแนบรายงานประจำเดือน 5. การลงชื่อเข้า-ออกงาน โดยแบ่งเป็นประเภทนักศึกษาให้ลงชื่อเข้า-ออกงานเฉพาะวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ ส่วนประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และ กพร. ให้ลงเวลาเข้า-ออกงานทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ลงเวลาเข้า-ออกงานจะถูกหักค่าตอบแทนตามอัตราของแต่ละประเภท หากไม่ดำเนินการลาภายในวันที่ 20 ของเดือนนั้นๆ และหากเกิน 3 ครั้งต่อเดือนจะถือว่าขาดงานและถูกหักค่าจ้างตามสัญญาเป็นรายวัน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบล   ผไทรินทร์ได้มอบหมายให้ตัวแทนที่อยู่ในบริเวณตำบลผไทรินทร์ นำแอลกอฮอล์จำนวน 800 ขวด และหน้ากากอนามัยจำนวน 20 กล่อง เพื่อนำไปแจกจ่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลผไทรินทร์อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ แจกจ่ายให้ศูนย์กักตัวผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และส่งมอบให้ผู้นำชุมชนทั้ง 19 ชุมชนนำไปแจกจ่าย ให้ประชาชนในหมู่บ้านอย่างทั่วถึง

และในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ณ หมู่บ้านโคกซาด ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสานตะกร้าจากไม้ไผ่ ซึ่งเราได้สอบถามเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโครงตะกร้า จะประกอบด้วย ถังแก๊ส หัวเป่าแก๊ส เลื่อย ค้อน ปั๊มลม แม็กซ์ขนาดใหญ่ ปืนยิง ลวด มีดอีโต้ มีดตอก และเครื่องรีดไม้ เป็นต้น เนื่องด้วยในเขตตำบลผไทรินทร์ ได้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และผู้เดินทางกลับจากเขตพื้นที่สีแดงเข้มจำนวนมาก ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของทีมงาน ส่วนในด้านการเก็บข้อมูลระบบ U2T ข้าพเจ้าได้เร่งดำเนินการเก็บข้อมูลตามแผนปฏิบัติงานในระบบ U2T เพื่อลงในเว็บไซต์ https://cbd.u2t.ac.th

ซึ่งการลงพื้นที่เดือนที่ผ่านมา อาจมีผลต่อการปฏิบัติงาน สืบเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายๆพื้นที่ แต่ข้าพเจ้า อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานทุกท่านก็ได้ช่วยกันวางแผนเป็นอย่างดี เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปโดยดี ถ้าขาดผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งไป งานหรือกิจกรรมอาจไม่ประสบผลสำเร็จได้ ทั้งนี้ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และความความสามารถ เพื่อนำพาตำบลผไทรินทร์ก้าวหน้าสู่สากลต่อไป

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู