จัดอบรมให้ความรู้การแปรรูปผ้าไหม เพื่อเพิ่มมูลค่า

ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

               กระผม นายเกรียงศักดิ์  ศรีคูณ และทีมงาน ได้จัดการอบรมให้ความรู้ชาวบ้านในชุมชนตำบลสวายจีก ที่ศูนย์การเรียนรู้ในบ้านใหม่ หมู่4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการออกแบบผลิตภัณฑ์การวัดขนาดตัวของผู้สวมใส่ การตัดเย็บ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน กระตุ้นการขายให้เกิดขึ้นในชุมชน สร้างอาชีพเสริมจากการทำนา 

            โดยอาจารย์ หัตถพันธ์  นิ้วเพชร ผู้ถ่ายทอดความรู้ ได้ให้ความรู้การออกแบบ ตัดเย็บ และการส่งเสริมการขายที่โครงการของเรากำลังจะดำเนินงานในอนาคต โดยโครงการในตำบลสวายจีก นำโดย อาจารย์สายใจ ทันการ ได้ดำเนินการมาถึงครึ่งทางการทำงาน ได้ชูผ้าไหมของตำบลสวายจีกเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างรายได้ให้คนในชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืน
https://youtu.be/yBBO60rmZeM

 

อื่นๆ

เมนู