1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมและสำรวจข้อมูลพื้นฐานประจำเดือนสิงหาคม ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมและสำรวจข้อมูลพื้นฐานประจำเดือนสิงหาคม ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวภาวารินทร์ คาดกระโทก ประเภทนักศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลถาวร ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมและสำรวจข้อมูลพื้นฐานประจำตำบลถาวร

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประจำตำบล โดยจากการสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน  สัตว์ในท้องถิ่นที่คนในชุมชนนิยมเลี้ยงกันคือ แพะเลี้ยงไว้จัดจำหน่าย ไก่และเป็ดเลี้ยงไว้รับประทานไข่และรับประทานเนื้อ ไก่ชน หมู วัว ม้า และอื่นๆ  การปลูกพืชเศรษฐกิจเช่น ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง มีป่าไม้ชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนซึ่งมีพืชพันธุ์ต่างๆตามฤดูกาล แหล่งน้ำในชุมชนทั้ง11หมู่บ้านมีแหล่งน้ำที่สำคัญที่ใช้อุปโภคบริโภคทั้งหมด 17 แห่งได้แก่ ม.1 มีหนองกลางบ้าน คลองราดกล้วยราดพริก ม.2 คลองแซว สระหนองกี่ ม.3 หนองสิน หนองใหญ่ ม.4 ไม่มีแหล่งน้ำ ม.5 คลองยายแอ๋ว ม.6 ลำนางรอง ม.7 คลองทำนบใหญ่ คลองทำนบน้อย ม.8 หนองโรงเรียน ม.9 คลองราดพริก คลองอีแอ๋ว หนองสลักใด ม.10 คลองโพธิ์ ลำนางรอง ม.11 คลองอีแยว ซึ่งแหล่งน้ำสามารถใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตรและมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เช่นน้ำตกที่อยู่บนเขา เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชน และข้าพเจ้าและสมาชิกในทีมงานได้ร่วมกันวางแผนปฏิบัติงานเพื่อเก็บข้อมูลผู้ที่กักตัวจากโรค โควิด-19ที่กลับมาภูมิลำเนา จากคุณหมอ และผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ศูนย์กักตัววัดศาลวนาราม บ้านบุตาพวง ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้กักตัว 95 คน เป็นผู้มาจากต่างจังหวัด  จากการสอบถามข้อมูลที่ผ่านมาผู้ให้ข้อมูลได้ให้การต้อนรับให้ข้อมูล ความรู้ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

วิดีโอปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม

 

อื่นๆ

เมนู