การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางสาวสมปรารถนา  โนประโคน บัณฑิตจบใหม่ ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทยในหลายพื้นที่ สามารถควบคุมสถานการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคลุกลามออกไปในพื้นที่กว้าง ทำให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาเดิมเป็นจำนวนมาก โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีมติจัดเตรียมพื้นที่กักกันโรคของรัฐในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดบุรีรัมย์จึงมีโครงการ รับคนบุรีรัมย์กลับบ้าน มีที่รักษา มีที่กักตัวครบ 14 วัน ได้ฉีดวัคซีนทุกคน จังหวัดบุรีรัมย์มีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคแบบบูรณาการได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพโดยตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีการคัดกรองโรค ประเมินความเสี่ยงและการกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการในรูปแบบพื้นที่กักกันโรคระดับตำบลจำนวน4ศูนย์​ ศูนย์ที่หนึ่ง วัดประชาสมนึก ศูนย์ที่สอง วัดป่าโคกกระชาย ศูนย์ที่สาม วัดป่าโคกเห็ด ศูนย์ที่สี่ วัดบ้านบาตร โดยจะมี อสม. และเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านอยู่ดูแลแต่ละศูนย์ โดยกักตัว 14 วันหากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อเข้ารับตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพี่อหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR เมื่อครบกำหนดการกักตัว 14 วันจะได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน ทางเจ้าหน้าที่ประจำตำบลตะโกตาพิ มีการดูแลเรื่องอาหารการกิน เรื่องการเป็นอยู่อย่างดีที่สุด โดยได้งบมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ ถึงแม้จะมีงบมาแต่ก็ยังขาดแคลนเรื่องน้ำดื่ม และสามารถมาบริจาคได้ทุกวัน ดิฉันและทีมงานได้เข้าไปสำรวจสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ และได้รวบรวมเงินของกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ร่วมบริจาคน้ำดื่ม และกาแฟให้กับทั้ง4ศูนย์กักตัว ประจำตำบลตะโกตาพิ
ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์เว้นระยะห่างบุคคล หรือหลีกเลี่ยงสัมผัสผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ พร้อมทั้งขอเชิญชวนประชาชนชาวบุรีรัมย์ทุกท่านลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 ให้ครบตามนัดเพื่อให้ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดป่วย ลดตายที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน และสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป

รูปปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู