ข้าพเจ้า นางสาวสุดารัตน์ รักท้วม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดรีรัมย์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยข้อมูลที่เราได้เก็บเป็นการประกอบอาชีพต่างๆ ในชุมชน โดยส่วยมากแล้วอาชีพหลักในชุมชนจะเป็นเกษตรกร และเมื่อว่างเว้นจากการทำเกษตรชาวบ้านบางคนไม่มีรายได้เสริมทางทีมงานจึงได้ศึกษาข้อมูลชุมชนและเล็งเห็นว่าชาวบ้านควรมีรายได้เสริมที่ทำรายได้ในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำเกษตร โดยทางทีมงานได้สอบถามความต้องการและนำมาวิเคราะห์เห็นสมควรว่าทางชุมชนได้ให้ความสนใจในขนมไทยทางทีมงานจึงจัดอบรมการทำขนมไทย โดยได้ให้ทั้งความรู้เรื่องสุขลักษณะ ความสะอาด วิธีการทำ โดยมีอาจารย์ผู้ชำนาญได้ให้คำแนะนำแกชาวบ้าน พูดคุยปรึกษาวิธีการทำขนมให้ถูกสุขลักษณะ และในการลพื้นที่ทางทีมงานได้นำวัตถุดิบไปให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการลงมือทำด้วย คือขนมเม็ดขนุน ทางทีมงานและอาจาร์ผู้สอนได้สอนขั้นตอนและวิธีการทำแก่ชาวบ้าน ชาวบ้านในชุมชนให้ความสยใจอย่างมาก เนื่องจากสิ่งที่นำไปสอนนั้น สามารถนำไปต่อยอดและสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้

อื่นๆ

เมนู